Boodschap aan de president van de engelenbeweging.

Dhr. P. Hanejörg Bitterlich
Moderator des Engelwerkes
Bad Fusch

Uwe Excellentie,

Dank u voor uw vriendelijkheid in het aanmoedigen van dialoog tussen de grote wereldreligies in het belang van en ten bate van de mensheid.

Ik wil u tevens mijn dank betuigen voor de vragen die u heeft gesteld. Ik heb geprobeerd ze zo kort mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting

1. Vanwege het labelgemak hebben sommige mensen onze manier van doen inderdaad ‘de Beweging van het Licht’ genoemd. Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om op onze manier van doen een bepaald label te plakken; zo’n label kan de onjuiste indruk wekken dat we een soort van afscheidingsbeweging of exclusieve groep zijn en dat zijn we niet. Het woord ‘beweging’ kan ook politieke activiteiten oproepen; nog een associatie die niets met ons van doen heeft.

De eerste verzen in het boek Genesis doordringen de geest van het idee dat licht de oorspronkelijke, essentiële vorm van schepping is. In het 24e hoofdstuk van de Koran (genaamd ‘Licht’), bevat het Vers van het Licht de zin: God is het Licht van de hemelen en de aarde. De Koran zegt ook in veel verschillende verzen dat God de Hoeder en Beschermer van gelovigen is en dat hij ze uit het donker naar het licht leidt. Dit is zeer belangrijk voor de manier waarop moslims denken omdat het ons leert dat het bijbrengen van kennis de grootste dienst is die je de mensheid kunt bewijzen. Als echter, zoals in de afgelopen eeuwen, verlichting alleen wordt opgevat in relatie met het redeneringsvermogen van de mens, kan het leiden tot een verwaarloosde en consequente degradatie van morele en spirituele vermogens. Wij geloven dat de morele en spirituele dimensies van mensen essentieel zijn voor hun aard, voor hun mens-zijn en dat geestelijke en morele training daarom essentieel is. Terwijl de wetenschappen het redeneringsvermogen kunnen vormen, hebben morele en geestelijke verlichting, zonder welke er geen voortdurende voldoening of vrede kan zijn, religieuze bewustwording en leiding nodig. Ik ben er zeer van overtuigd dat geluk en redding haalbaar zijn op een manier die spirituele en intellectuele verlichting combineert en ik bid voor een zodanige begeleiding.

2. De Koran beveelt ons te geloven in alle Profeten zonder onderscheid te maken tussen hen. Het geloof in alle goddelijke geschriften zoals deze zijn geopenbaard aan de Profeten is een andere pijler van het islamitische geloof. Dit betekent dat je om moslim te zijn, tevens volger moet zijn van Jezus, Mozes en andere Profeten, vrede zij met hen. Naast de pijlers van geloof die u hebt genoemd en die gemeenschappelijk zijn voor het islamitische en het katholieke onderwijs, zijn de morele waarden die beide aanhouden ook gemeenschappelijk. Moraliteit is een vrucht van het religieuze leven; Profeet Mohammed, vrede zij met hem, verklaarde: ‘Ik ben gezonden om de deugden te perfectioneren.’ De lessen van Jezus, vrede zij met hem, legt de meest prominente nadruk op liefde en compassie, verdraagzaamheid en vergeving. Deze nadruk weerklinkt in de meest herhaalde formule van de Koran die door moslims wordt gebruikt – bismi-llahi r-rahmani r-rahim – en waarin God zichzelf introduceert aan de mensheid als de meest Genadige en de meest Barmhartige. In de Koran spreekt God ook de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, aan met de woorden: We hebben je zeker niet gezonden, anders dan als daad van barmhartigheid aan alle werelden (of alle soorten van de schepping). Het islamitische en het katholieke geloof zijn overeengekomen dat we allemaal God moeten aanbidden. Er zijn zeker veel raakvlakken tussen de twee geloven, maar het zou te veel ruimte innemen om ze allemaal op te schrijven.

3. Degenen onder het Turkse volk die ervoor hebben gekozen om op onze manier het Licht te dienen, hebben scholen en kostscholen in vele landen, alsook in Turkije, opgericht, evenals studentenhuizen en hostels voor de accommodatie van studenten, in het bijzonder van de behoeftige studenten. Ze publiceren ook een dagblad, enkele tijdschriften, een enkel boek en ze leiden een televisiezender.

4. We zijn er klaar voor om te doen wat we kunnen om de dialoog en het begrip tussen de mensen op deze wereld en in het bijzonder tussen de grote wereldreligies, te bevorderen. Het is onze overtuiging dat moslims en christenen steeds meer zullen samenwerken tegen atheïstische trends om te zorgen voor een betere, vreedzame wereld. Islamitische tradities verhalen over de Profeet Mohammed; hij zou hebben gezegd dat Jezus Christus, vrede zij met hen beiden, voor het eind der tijden zal neerdalen in de wereld en universele rechtvaardigheid zal instellen. Sommige hedendaagse moslimgeleerden interpreteren deze traditie als – en dit is mijn eigen overtuiging – het gegeven dat er een samenkomen tussen de islam en het christendom zal komen op de gemeenschappelijke gronden, in het belang van de grondbeginselen van het geloof en tegen antireligieuze, atheïstische trends en andere vernietigende, tweedracht zaaiende tendensen.

5. Ik hoop dat het antwoord op vraag 4 ook deze vraag heeft beantwoord.

6. Ik denk dat het beter is om in oog in oog te praten over hoe we wellicht kunnen samenwerken om onze gedeelde doelen effectief te begunstigen. Laat me hier wel zeggen dat we met oprechtheid en goede intentie kunnen volhouden in onze dienstverlenende werkzaamheden om te helpen een betere wereld tot stand te brengen en dat we dat doen zonder de geschillen of conflicten tussen ons – dat zijn er in ieder geval maar weinig – aan te kaarten en door de gemeenschappelijke gronden te benadrukken.

1. Het is dienstverlening ten behoeve van de welvaart van de mensheid in beide werelden, deze en de volgende.

2. Ons doel is om ons te verzekeren van Gods goedkeuring en welbehagen. We geloven dat dit mogelijk is door de mensheid te dienen door het intellect met wetenschappen en het hart met religieuze en morele waarden te verlichten. Als de sfeer, waarvan we geloven dat die op deze manier naar voren wordt gebracht, wordt geaccepteerd als zijnde zo mooi en glad als een roos, kan het ‘Gül Devri’ worden genoemd. Je kunt het ook de “gouden eeuw” noemen of hoe je het ook maar onder woorden wilt brengen.

3. Door ons te concentreren op onderwijs door middel van scholen – basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten – en media, proberen we mensen te verlichten op zowel intellectuele als spirituele wijze en bevorderen we de morele normen in de maatschappij. We willen zo een atmosfeer van vrede en broederschap onder de verschillende lagen van de gemeenschap introduceren.

4 De islam heeft alle discriminatie op het gebied van etniciteit, huidskleur en ras uitgebannen. We hebben een lange geschiedenis waarin veel mensen van verschillende religies, rassen, huidskleuren en talen, vredig naast elkaar hebben bestaan. Door geen prioriteit en verhevenheid te verlenen aan zulke ‘natuurlijke’ verschillen en door te ons bewust te worden van de gemeenschappelijke factoren die ze delen door samen te leven, hopen we dat verschillende etnische groepen samen kunnen leven. Daarnaast zouden ze alert moeten zijn op de instigatie van grote machten die de verschillen tussen hen manipuleren voor hun eigen gewin.

5. Politieke partijen in Turkije zijn voortgebracht door dezelfde mensen met wie we leven en met wie we dezelfde historie, hetzelfde land, lot, klimaat enz. delen. Als burgers van hetzelfde land delen we ondanks verschillende meningen over bepaalde zaken die moeten worden beschouwd als heel natuurlijk, veel gemeenschappelijke waarden met politieke partijen. Wij hebben echter geen direct contact met één van die partijen en we staan in op gelijke afstand van de partijen zoals we ook dichtbij ze staan.

6. Gigantische ontwikkelingen in de techniek van transport en telecommunicatie hebben de wereld veranderd in een groot dorp. Onder deze omstandigheden moeten alle mensen in de wereld leren om dit dorp met elkaar te delen en om samen te leven in vrede en met wederzijdse hulp. We geloven dat er voor volkeren, ongeacht hun geloof, cultuur, beschaving, ras, huidskleur en land, meer is wat hen noodzaakt om samen te komen, dan om zich van elkaar af te scheiden. Als we deze elementen die hen verplichten om in vrede samen te leven kunnen stimuleren en we hen bewust kunnen maken van de dodelijke gevaren van oorlog voeren en conflicten, wordt de wereld beter dan hij vandaag de dag is.

7. In de Koran staat expliciet dat mannen en vrouwen zijn uit één wezen geschapen. Enkele kleine verschillen in religieuze taken – als gevolg van fysiologische en fysieke verschillen – daargelaten, hebben mannen en vrouwen dezelfde verantwoordelijkheden en rechten. Het is daarom niet mogelijk om de schending van de rechten van de vrouw in de naam van een ideologie of ten voordele van enkele machtige groepen, goed te keuren.

8. Onze Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, verklaarde dat hij was gezonden om de morele deugden te perfectioneren. Het doel van godsdiensten is om de mens te perfectioneren in moraliteit, om de mens perfect te maken. De meeste morele normen waardoor de mens kan worden geperfectioneerd zijn universeel en gangbaar bij alle volkeren. Door deze normen en waarden te praktiseren in onze levens en door een goed voorbeeld voor studenten te zijn, zonder ook maar een minimum aan godsdienstonderwijs te geven, kunnen studenten als goede, bruikbare leden van de maatschappij worden opgevoed. Daarnaast is de mens groots door de schepping. Zijn innerlijke zintuigen of vermogens zoals zijn geweten, sporen hem aan tot deugdelijk gedrag. Als we deze zintuigen of vermogens van hem kunnen prikkelen, en zijn potentieel kunnen opwekken in overeenstemming met zijn primordiale aard, zal hij in staat zijn om de ware leidraad te volgen.

9. Taal is een communicatiemiddel onder de volkeren. Engels is, zoals we weten, de meest gesproken taal in de wereld. Het is ook mogelijk om het nodige materiaal en de benodigde bronnen te vinden, met name voor het onderwijzen van wetenschappen in het Engels. Ooit floreerden de wetenschappen in de moslimwereld. Nu ligt het Westen ver voor op het gebied van wetenschap en technologie. Onze Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, verklaarde dat kennis het verloren bezit van een gelovige is. Hij moet het dus grijpen waar hij het ook maar vindt. Niemand mag onverschillig staan tegenover het aannemen van wat goed en fout is, alleen vanwege het feit dat zijn opponenten het in handen hebben. Daarnaast beschouwen we niemand, geen mens, geen beschaving, als een vijand of opponent van ons. Volkeren hebben onderling veel te delen. We ondersteunen dialoog en verzoening tussen wereldvolkeren. We hebben er daarom niets op tegen om, hetgeen we in anderen hebben gevonden en dat ten goede komt aan de mensheid en aan de welvaart, toe te passen.

Bedankt voor uw vragen.

M. Fethullah Gülen

Read more:
Fethullah Gulen’s boodschap aan de conferentie getiteld “Islam in de hedendaagse wereldD: de Fethullah Gulenbeweging in idee en praktijk”

Beste en Geachte vertegenwoordigers van het Boniuk Centrum voor de Studie en Bevordering van Religieuze Tolerantie aan de Rice Universiteit,...

Close