Boeken van Gulen

Boeken van Gulen*

 • 1. Basisconcepten van het Soefisme (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 4 delen)

  Basisconcepten van het Soefisme (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 4 delen) is een van zijn meesterwerken en wordt als een van zijn klassieken over soefisme beschouwd.

  In deze serie beschrijft Gülen de basisconcepten van het soefisme (tasawwuf). Op een systematische manier traceert hij in deze bundeling van essays de methodologie van de concepten van soefisme en toont haar plaats aan binnen de fundamenten van de islam. Volgens hem is de islam zonder soefisme een koude, didactische en omslachtige set van regels. Daarom maakt hij een verkenning van de mystieke kant van de islam en licht hij in deze essays zijn bevindingen, de innerlijke waarden en betekenissen van de islam in de moderne tijd toe. Hij traceert de weg naar een 'volmaakte mens’ (insan-ı kamil).

  De essays zijn samengesteld en gepubliceerd in het Engels (De Emerald Hills of the Heart) en Nederlands (De smaragden van het hart).
 • 2. Dit tijdperk en de jonge generatie (Çağ ve Nesil)

  Een andere serie heet Dit tijdperk en de jonge generatie (Çağ ve Nesil).

  Sinds de jaren zestig heeft Gülen religieuze gesprekken gevoerd bij de lokale Turkse koffiehuizen. Zijn speeches bij conferenties en zijn toespraken bij deze koffiehuizen liggen aan de basis van de oprichting van Sızıntı in 1979. Sinds de eerste oplage heeft Gülen voor elk tijdschrift het voorwoord geschreven, wat hem een andere wijze van communicatie met zijn sympathisanten en het grotere Turkse publiek bood. Deze artikelen zijn grotendeels inspirerende abstracte essays, waarin Gülen probeert zijn lezers te verjongen in een geest van altruïsme en zelfopoffering. De essays zijn systematisch gepubliceerd in de vorm van een inmiddels 9-delige reeks Cağ ve Nesil (This Era and the Young Generation).

  Het Engelstalige boek, Toward A Global Civilization of Love and Tolerance, is een selectie van zijn artikelen die voornamelijk uit deze serie bestaat.
 • 3. Vragen die de moderne tijd stelt aan de islam (Asrın Getirdiği Tereddütler, 4 delen)

  In de vroege jaren tachtig bracht Gülen een nieuwigheid op de preekstoel met de reeks van Vragen die de moderne tijd stelt aan de islam (Asrın Getirdiği Tereddütler, 4 delen). Hij vroeg de gemeenschap te denken over sociale en religieuze vraagstukken, hun vragen hierover op te schrijven, die hij vervolgens zou beantwoorden tijdens de preken. Er zijn audio-opnames van meer dan honderd van dergelijke 'vraag-en-antwoord-preken' verspreid. Deze zijn getiteld Miscellaneous door de uitgebreide en diverse onderwerpen die zij bestrijken. Later zijn sommige delen van deze preken gepubliceerd als een reeks, Asrın Getirdiği Terredütler.

  De vragen die in deze serie naar voren komen gaan ofwel over de fundamenten van het geloof, ofwel over controversiële of speculatieve thema’s in de godsdienst. Ongeacht of dit vanaf het begin de bedoeling was, hebben de ‘vraag-en-antwoord-preken’ drie doelen gediend. Als eerste hielp het de congregatie in het bereiken van een kritisch niveau van denken en om een logische manier van redeneren te ontwikkelen. Als tweede nam het de scrupules en twijfels van de gemeente weg rondom dergelijke redeneringen. Tot slot bereikten deze preken zo een groter en breder Turks en, na de vertaling, ook mondiaal publiek om zaken rondom geloof en godsdienst te bespreken.

  De serie is verschenen in het Engels, onder de titel Questions & Answers about Islam.
 • 4. Prisma (Prizma, 7 delen)

  De serie Prisma (Prizma, 7 delen) is een bundeling van zijn preken en gesprekken die over sociologische, historische, culturele en religieuze onderwerpen gaan.
 • 5. Diverse onderwerpen belicht (Fasıldan Fasıla, 5 delen)

  Een andere serie, getiteld Diverse onderwerpen belicht (Fasıldan Fasıla, 5 delen) is samengesteld uit zijn conversaties. Hierdoor overheerst de gesproken taal en worden ook geen bronnen vermeld voor de Koranverzen en de overleveringen van de profeet Mohammed. De serie behandelt niet met elkaar samenhangende onderwerpen, die met een bepaalde diepgang worden geanalyseerd.
 • 6. Gebroken waterkruik (Kırık Testi, 12 delen)

  De serie Gebroken waterkruik (Kırık Testi, 12 delen) is een bundeling van zijn middaggesprekken en conversaties in de Verenigde Staten sinds 2000. Hij geeft antwoord op de vragen van zijn studenten en bezoekers.
 • Overige boeken

  Zijn overige publicaties zijn niet uitgegeven in de vorm van een reeks. Ze zijn vooral losse publicaties die diverse analyses over religieuze en sociaal-maatschappelijke thematieken bevatten.

  1. In zijn boek Het Oneindige Licht beschreef hij de verschillende aspecten van het leven van de profeet Mohammed. Gülen gaat in op het concept profeet, waarbij belangrijke aspecten aan bod komen zoals trouw, toewijding en rechtschapenheid. Specifieke voorbeelden worden gegeven uit het leven van de profeten Noach, Abraham en Josef. In dit boek maakt hij duidelijk hoe de profeet Mohammed met zijn medemensen omging en hoe hij een bijzondere plaats verwierf in hun harten en hoofden. Er is zowel een Nederlandse vertaling beschikbaar (De Profeet Mohammed, aspecten uit zijn leven) als een Engelse (The Messenger of God: Muhammad).

  2. Het boek Onze wereld met haar ruimhartigheid (Enginliğiyle Bizim Dünyamız) draagt de ondertitel ‘economische gedachten’ en is een bloemlezing van zijn conversaties in de jaren zeventig. Het bestaat uit twee delen. Maatschappelijk systeem bevat onderwerpen over de basisdynamieken van het maatschappelijke systeem, zoals het aanbevelen van het goede, gerechtigheid, gezinsleven, de waarde van de mens, de relaties tussen de bestuurders en de besturenden. Vanuit het moslimperspectief gaat het tweede deel Economisch systeem in op concepten als productie, consumptie, vastgoed, inkomstenbronnen, inkomstenverdeling, arbeid, kapitaal, prijs, handelssysteem, rente en de schatkist.

  3. De Begeleiding naar het Goede Pad (İrşad Ekseni) is een ander boekwerk dat bestaat uit een bloemlezing van voorbeelden uit Het gelukkige tijdperk van de islam-profeet. Gülen noemt dit boek een handleiding met nieuwe inzichten voor moslims bij het volgen van het goede pad. Het bevat gouden tips voor de mens die zich op een onbaatzuchtige manier de taak toegeëigend heeft om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar het goede pad. Tevens wordt uiteengezet dat dit werk boven de dagelijkse politiek uit moet stijgen en dat de hele mensheid als doelgroep beschouwd dient te worden. Een van zijn vertrekpunten in dit boek is dat het een must is om de realiteiten van de huidige eeuw in beschouwing te nemen.

  4. Verder zet hij in zijn boek De essenties van islamitische geloof de zogenoemde basis-geloofsprincipes uiteen. Onder andere het geloof in de eenheid van Allah, het hiernamaals, de boodschappers van God, de openbaringen, de engelen en in de lotsbeschikking en ‘de goddelijke vaststelling der dingen’ komen aan bod. Het is onder de titel Essentials of the Islamic Faith in het Engels verschenen.

  5. In het boek Van zaad naar boom (Çekirdekten Çınara) wordt aandacht geschonken aan opvoeding in het gezin en worden analyses en inzichten aangereikt vanuit het islamitische perspectief.

  6. In het boek Metafysische dimensie van het bestaan (Varlığın Metafizik Boyutu, 2 delen) behandelt hij de metafysische begrippen in het licht van de Koranverzen en de overleveringen van de profeet Mohammed, zoals geesten, de ziel en de duivel.

  7. Gebroken plectrum (Kırık Mızrap) vormt een bloemlezing van Gülens gedichten die gepubliceerd zijn in het maandelijkse tijdschrift ‘Sızıntı’.

  8. Het boek Maatstaven of de lichten op de weg (Ölçü veya Yoldaki Işıklar) bevat kernachtig geschreven gedachten over diverse thema’s op het gebied van psychologie, sociologie, educatie en filosofie. Het is onder de titel Pearls of Wisdom in het Engels verschenen.

  9. In Het leven na de dood (Ölüm Ötesi Hayat) behandelt hij de wederopstanding na de dood, dus het leven in het hiernamaals, en de onderwerpen die te maken hebben met het leven in het hiernamaals.

  10. Het boek De waarheid van de schepping en de evolutie (Yaratılış Gerçeği ve Evrim) is samengesteld op basis van de conferenties die de auteur in 1975 heeft belegd, en bevat analyses op het gebied van de schepping en de evolutietheorie.

  11. In de serie Naar het standbeeld van onze geest (Ruhumuzun Heykelini Dikerken, 2 delen) zijn artikelen opgenomen die als hoofdartikel zijn verschenen in ‘Yeni Ümit’ (de Nieuwe Hoop), een kwartaalblad voor cultuur- en religiewetenschappen. In het eerste boek van deze serie worden de basisprincipes uiteengezet voor een toekomstige generaties. Het tweede boek, Naar onze wereld (Kendi Dünyamıza Doğru), bespreekt de ideale samenleving.

  12. In Het lot in het licht van de Koran en de Soenna (Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader) analyseert Gülen de lotsbeschikking, de goddelijke vaststelling der dingen en de gedeeltelijke of beperkte eigen wil van het individu in het licht van de Koranverzen en de overleveringen van de profeet Mohammed.

  13. De reflecties vanuit de Koran op ons verstand (Kur‘ân‘dan İdrake Yansıyanlar) is een kleine tafsier, exegetische uitleg van de Koran, en bevat commentaren en analyses van de geselecteerde Koranverzen.

  14. In het boek Het vereren van de naam van God: Jihad (İ‘lâ-yı Kelimetullah veya Cihad) wordt stilgestaan bij het begrip I’lây-yı Kelimetullah, het vereren van de naam van God, en de betekenis van het begrip jihad, in de hedendaagse wereld.

  15. Vertoog (Beyan) is een bloemlezing van de literaire kernartikelen in het tijdschrift ‘Yağmur’ (Regen).

  16. De horizon van het gebed (Dua Ufku) behandelt het belang en de kracht van persoonlijke smeekbeden.

  17. De interpretaties van Sura al Fatiha (Fatiha Üzerine Mülâhazalar) is een exegetische uitleg van het eerste hoofdstuk van de Koran, de openingssoera al-Fatiha.

  18. Lichtstralen en citaten (Hüzmeler ve İktibaslar) bestaat uit zijn artikelen waarin de onderwerpen op het gebied van de religieuze overtuiging uiteen zijn gezet, geïllustreerd met foto’s.

  19. Het boek Concepten (Kavramlar) is een bloemlezing uit de werken van Gülen, dat onder auspiciën van een redactie is samengesteld.

  20. Tot slot is zijn boek De problemen van de huidige jeugd (Günümüzde Gençliğin Problemlerine Doğru) een bundeling van artikelen die de problemen van de huidige jeugd vanuit sociologische invalshoeken bespreekt.


  * Bovenstaande overzicht van Gulen zijn boeken kunt u treffen in het boek 'Fethullah Gulen & de Vrijwilligersbeweging, door Gürkan Celik & Pim Valkenberg'. Pagina 16-18: Intellectuele dimensie.

Lees meer:
Passages uit de antwoorden van F. Gülen op vragen over onderwijs en de Turkse onderwijsactiviteiten in het buitenland

Traditionele Educatie en Leiderschap in Modern Onderwijs U bent iemand die binnen traditionele onderwijsinstellingen is opgegroeid, hoe werd u een...

Sluiten