Algemene visie

De drie grootste gevaren: onwetendheid, armoede en verdeeldheid

Fethullah Gülen vertelt over drie gevaren voor de samenleving en inspireert mensen daar passende en praktische oplossingen voor te bedenken. Gülen heeft het over drie problemen en drie oplossingen. Om te beginnen bestaat onder de mensen een onwetendheid die door middel van onderwijs en educatie opgelost kan worden. Voorts heeft men te maken met armoede, waar liefdadigheid en ondernemerschap een oplossing voor kunnen zijn. Tot slot bestaat er op veel verschillende vlakken van de samenleving verdeeldheid onder de mensen, wat met dialoog opgelost kan worden.

Onwetendheid

Onwetendheid is het grootste probleem en kan opgelost worden door middel van onderwijs en educatie. In het ideaal van het dienen van de mensheid is educatie ook tegelijkertijd altijd de belangrijkste manier van dienen geweest. Fethullah Gülen moedigt dan ook mensen aan om door middel van educatie, multiculturele en multireligieuze activiteiten in formele en informele projecten de mensheid te dienen.

Ongeacht het om Turkije of een ander land gaat en ongeacht of het bestaande systeem werkt, blijft educatie volgens Gülen het meest effectieve middel voor verandering. Gezien de oplossing voor de meeste problemen afhangen van de initiatieven en capaciteiten van de mensen zelf, is educatie een uitermate geschikte manier om dit oplossen te stimuleren. Gülen vertelt dan ook herhaaldelijk dat leren een taak is van alle mensen. “Door deze taak te vervullen, bereiken we het niveau van de ware mensheid en worden we een gunstig en waardevol onderdeel van de samenleving.” Gülen wijst in zijn werk niet alleen op het onderwijzen van kinderen, maar op de educatie van iedereen – jong en oud, geschoold en ongeschoold. De vrijwilligers binnen de beweging zien zichzelf dan ook als voortdurend in ontwikkeling en ontplooiing. Persoonlijke ontwikkeling is binnen de beweging een vaak terugkomend en bepalend onderdeel. Gülens gedachtegoed over educatie komt voort uit zijn geloof. Volgens Gülen zijn wetenschappelijke en religieuze kennis beide onmisbare en tegelijk elkaar aanvullende onderdelen van eenzelfde geheel. De vrijwilligers binnen de beweging moedigen de samenvoeging van rationele ene religieuze kennis aan. Zodoende hechten de Gülen-geïnspireerde scholen veel waarde aan wetenschap wiskunde en wetenschap.

Steun voor de activiteiten van de Gülenbeweging komt voort uit de gedeelde waarden tussen de scholen en gemeenschappen die ze dienen. Daarnaast wordt het versterkt door de directe voordelen die voortvloeien voor de studenten en hun gezinnen zoals verbeterde sociale relaties en hoge academische standaarden.

Om onwetendheid door middel van onderwijs te bestrijden, hebben Gülen en mensen die zich geïnspireerd door hem voelden vele scholen en onderwijsinstellingen opgezet van Europa tot Centraal-Azië, van Afrika tot het Verre Oosten. Deze scholen dienen alle mensen, ongeacht hun rassen, kleuren of religies. In deze instellingen worden studenten van alle culturen onderwezen in universele menselijke waarden en ethiek in combinatie met moderne wetenschappen.

Armoede

In Gülen’s denken kan armoede worden bestreden door geld te verdienen en dit in dienst van anderen te stellen. Fethullah Gülen moedigt mensen aan om armoede op grote schaal aan te pakken en inspireerde op die manier mensen van organisaties als TUSKON en Kimse Yok Mu om dit te doen.

De Gulen beweging bestrijdt armoede via Kimse Yok Mu, het belangrijkste orgaan van hulp en opvang van de Gülenbeweging. Kimse Yok Mu functioneert voornamelijk op basis van vrijwillige inzet. Allerlei hulpactiviteiten zoals bijvoorbeeld die van diverse nationale en internationale hulporganisaties worden door vrijwilligers uitgevoerd. Vrijwilligers leiden actief het proces van de activiteiten van de vereniging, vanaf de planning tot de uitvoering ervan [2]. Hoewel Kimse Yok Mu begon met de intentie om armoede in Turkije te bestrijden, heeft hun inzet zich al snel internationaal uitgebreid. Na de onderzeese aardbeving en de daaruit voortvloeiende tsunami in de Indische Oceaan, die op 26 december 2006 delen van Indonesië , Sri Lanka , India en Thailand verwoestte, en die in alleen al Indonesië een dodental van meer dan 128.000 mensen veroorzaakte, was Kimse Yok Mu één van de organisaties die zich actief inzetten voor de wederopbouw van de regio. Kimse Yok Mu ondernam een campagne om fondsen voor de getroffen regio’s te werven en leverde kleding, voedsel en medicijnen aan vluchtelingen in kampen. Hiernaast kwamen ze in actie om het drinkwater te zuiveren van chemicaliën. De vereniging financierde reparaties van huizen en scholen en heeft een school wederopgebouwd na verwoesting door de tsunami [3].
Kimse Yok Mu helpt ook behoeftige families in landen als de Filippijnen, Pakistan, Ethiopië, Mongolië, Soedan en Kenia door kleding, voedsel en medicijnen te leveren. In 2007 was Kimse Yok Mu actief in 37 steden in Turkije en 42 landen over de hele wereld. Hoewel dit vooral landen waren uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika, heeft Kimse Yok Mu ook hulp geboden in zes Europese landen en in Peru (Zuid-Amerika).

TUSKON ‘s verhaal begon in de vroege jaren ‘90 door ondernemers met maatschappelijke betrokkenheid en gevoeligheid voor problemen van een land die verenigingen in verschillende steden oprichtten. Deze verenigingen werden opgericht zodat kleine en middelgrote ondernemingen, die de steunpilaar van de Turkse economie zijn, als ook grote en groeiende bedrijven zich kunnen ontwikkelen en kunnen uitbreiden naar buitenlandse markten in verschillende economieën. TUSKON lanceerde enkele jaren geleden zijn eerste conferentie voor buitenlandse handelsbetrekkingen, gericht op Afrikaanse landen. Sindsdien zijn soortgelijke evenementen uitgebreid tot de Aziatisch-Pacifische en Europees-Aziatische regio’s. Toen de organisatie werd benaderd om soortgelijke conferenties in andere regio’s te houden, is besloten om de wereldhandel top te organiseren. Turkije’s strategie voor het versterken van banden met Afrikaanse landen worp zijn vruchten af wanneer dat Turkse bedrijven lijden onder de recessie in Europa en haar buurlanden. De Turkey World Trade Bridge conferentie werd in 2009 in Istanbul gehouden. Meer dan 3000 Turkse ondernemers ontmoetten ongeveer 2300 vertegenwoordigers van bedrijven uit 135 landen. De banden tussen Turkije en Afrika hebben geresulteerd in de oprichting van 12 Afrikaanse ambassades in Istanbul, wat een drievoudige groei is in vergelijking met slechts een paar jaar geleden.

Verdeeldheid

Eén van de meest gevaarlijke oorzaken van verdeeldheid is etnisch-racistisch separatisme. Deze vorm van verdeeldheid is moeilijk te begrijpen. Het is onnodig en in zekere zin gevaarlijk.  Wanneer de wereld, onder invloed van de globalisering, langzamerhand transformeert tot een klein dorpje, zouden naties bij elkaar moeten komen om eenheid te vormen met universele doelen die geaccepteerd kunnen worden door mensen over de hele wereld.

In Gülen’s ogen worden interne (af)scheiding en verdeeldheid overwonnen door te streven naar eenheid via verdraagzaamheid, tolerantie en dialoog. Tolerantie is het accepteren van verschillen die via dialoog worden ontdekt en tolerantie bevordert op zijn beurt weer het overkoepelende doel, namelijk samenwerking. Tolerantie is gebaseerd op het idee van liefdadigheid of liefde en is daarom een plicht. Dialoog, tolerantie en vertrouwen versterken elkaar. [4]

Gülen’s benadering: zijn visie op hoe tolerantie tegenover de ander in praktijk gebracht moet worden is dat het onderdeel moet uitmaken van de eigen religieuze toewijding. Religie is de verbinding tussen mens en God en een waar kenmerk van religie zou het in dienst zijn van de mensheid moeten zijn. Op dit punt is hij op zijn meest poëtisch, wanneer hij religieuze dimensies van liefde verbindt met de ethische taak van tolerantie en de zorg voor de ander. In Gülen’s denken is er geen groter religieus concept dan liefde en is er geen groter religieuze actie dan liefde: “Liefde is het meest essentiële element van ieder wezen en het is het meest stralende licht en het is de grootste kracht; in staat om al het anderen doorstaan en te overwinnen. Ware religie is daarom hoe we evolueren van louter mens naar in feite steeds menselijker worden. Op deze manier, vertelt Gülen, staan spirituele mensen open voor de vloed van het goddelijke.

In Gülen’s denken ontstaat de dialoog als een natuurlijk gevolg van het humanisme. Gülen definieert het humanisme als een leer van liefde en menselijkheid. Hij waarschuwt voor een onevenwichtig begrip van het humanisme, bijvoorbeeld dat men de djihad verkeerd begrijpt en niet-moslims ziet als vijanden. Gülen’s humanisme verzet zich tegen fanatieke djihadistische benadering tegenover de mensheid en wil in tegendeel “liefde voor heel de mensheid”. Volgens Gülen is de mensheid het meest waardevolle in het universum en is de mensheid de grootste spiegel voor God’s namen en eigenschappen. Ieder mens is in gelijke mate gezegd met de capactieit om het goddelijke te weerspiegelen en heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een opperste voortreffelijkheid. Daarbij zijn, om te beginnen, alle mensen gelijk aan elkaar als een spiegel van de eigenschappen van God, ongeacht religie, ras, welvaart en sociale status. Ten tweede, aangezien de mensen zijn geschapen met de liefde van de Schepper, is liefde het meest essentiële element van de mensheid. Deze concepten van gelijkheid, liefde en menselijkheid zijn de basis van Gülen’s humanisme en vormen de basisbeginselen van de Gülenbeweging [5]

Gülen’s visie op toewijding en tolerantie is verbonden met het islamitisch begrip van het belang van onderwijs als noodzakelijk onderdeel van religieuze betrokkenheid. Zoals we ook zien bevestigd in Gülen’s werk, zijn de doelstellingen van interreligieuze dialoog tweeledig met betrekking tot onderwijs en het wegnemen van de onwetendheid. Interreligieuze dialoog helpt ons te ervaren hoe we kunnen leren over de religieuze overtuigingen en spirituele identiteit van de onder, terwijl we tegelijkertijd meer leren over onze eigen religieuze overtuiging en spirituele identiteit.

“De heer Fethullah Gülen is de meest invloedrijke vertegenwoordiger van liefde, tolerantie en dialoog in onze wereld van vandaag. In het Westen, met name in de Verenigde Staten, hebben een toenemend aantal wetenschappers ontdekt dat Gülen een mens van liefde en tolerantie is. Tevens beschouwen ze Gülen’s leer als een model voor dialoog tussen religies, culturen en beschavingen. [5]

Platform INS is een dialooginstelling die opgezet is mede door uit het gedachtegoed van Gulen te putten.

Bronnen

[1]“Fethullah Gülen’s Philosophy of Education in Practice”. Ruth Woodhall
http://www.fethullahgulenforum.org/articles/5/fethullah-gulen-s-philosophy-education-practice

[2] http://www.kimseyokmu.org.tr

[3] “Islam in the Age of Global Challenges: Alternative Perspectives of the Gulen Movement” Dr.Thomas Michel . RUMI FORUM’s conference Georgetown University, Washington DC on November 14-15, 2008.
http://www.thomasmichel.us/kimse-yok-mu.html

[4] “Defending Religious Diversity and Tolerance in America Today: Lessons from Fethullah Gülen”
The Rev. Loye Ashton, Ph.D., Millsaps College

[5] “Gülen, the most important figure of tolerance and dialogue “Dr. Heon C. Kim , Temple University, Philadelphia Interview Todays Zaman 25 July 2010
http://www.todayszaman.com

Read more:
Hoe waarschijnlijk zijn fragmentatie en schisma’s in de Hizmetbeweging?

Het is onwaarschijnlijk dat fragmentatie en schisma’s optreden in de Hizmetbeweging vanwege verschillende redenen: De Hizmetbeweging heeft geen ideologie; haar...

Close