Een van de onderwerpen die vandaag de dag het meest ter discussie staat is de verhouding tussen islam en terreur. Kan terreur een vorm van oorlogvoering zijn? Waarin voorziet de islam als alternatief voor strijd?

Vandaag de dag weet men niet meer wat de islam inhoudt. Moslims zouden hun stem moeten laten horen en zich openlijk moeten uitspreken dat in er de islam geen plaats is voor terreur. De islam stelt het doden van een mens immers gelijk aan godslastering. Een mens mag niet worden vermoord. Zelfs tijdens een oorlog mag je niet in de buurt van onschuldige mensen komen. Niemand kan en mag op dit punt een fatwa (wettelijke verklaring) afgeven.
Niemand mag zich met een bom om zijn lichaam onder een groep onschuldige mensen begeven en een zelfmoordaanslag plegen. Het maakt niet uit tot welke religie die mensen behoren. Het is simpelweg niet toegestaan. Deze handelingen zijn zelfs niet toegestaan tijdens een oorlog, waarin het vaak niet zo nauw wordt genomen met dit soort zaken. Over dit punt is het volgende leidend: ‘Kom niet in de buurt van kinderen en raak de mensen die in een kerk aan het bidden zijn met geen vinger aan.’ Er kan niet gesteld worden dat dit een verordening was die betrekking had op een situatie in het verleden en dat het heden ten dage niet meer opgaat. Wat de Profeet over deze kwestie heeft gezegd, heeft ook Abu Bakr gezegd. Datgene wat Abu Bakr heeft, gezegd heeft, heeft ook Omar gezegd en wat Omar heeft gezegd, hebben in latere tijden Ali, Salah ad-Din Ajjoeb, Alparslan en Mehmed II (de veroveraar van Istanbul) gezegd. Doordat Mehmed II dat gezegd heeft, kon hij het wanordelijke en chaotische Constantinopel transformeren tot ‘Istanbul’, een stad waarin geen Byzantijn ooit nog een Armeniër iets aandeed en geen Armeniër een Byzantijn aanraakte. Ook de moslims hebben hen nooit iets aangedaan. Nadat Istanbul veroverd was, hing er in het Patriarchaat een groot portret van Mehmed II. Dit hadden ze al van tevoren laten maken. De Sultan zelf riep vervolgens de Patriarch bij zich en gaf hem de sleutel van de stad. Ze herdenken hem met veel waardering. Ondanks de beeldvorming van nu, hebben de Byzantijnen hem altijd gewaardeerd. Echter, zoals er vandaag de dag een tekort is aan alles, zo is er ook een tekort aan inzicht in de islam.

Het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar in de islamitische wereld hebben sommige fanatieke hodja’s en naïeve moslims geen andere wapen tot hun beschikking dan hun fundamentalistische interpretatie van de islam. De islam is een religie van recht en waarheid, die op de juiste wijze beleefd zou moeten worden. Het is absoluut niet juist om op weg van het geloof, gebruik te maken van ongeoorloofde middelen. Het doel heiligt de middelen niet. Vanuit dit perspectief is het onmogelijk om te geloven dat iemand naar de hemel gaat door mensen te vermoorden.

Het belangrijkste streefdoel voor een moslim is het verdienen van Gods welbehagen en het verkondigen van Gods grote naam aan de wereld. Moord leidt niet tot het welbehagen van God. Een moslim kan dan ook niet in de veronderstelling zijn dat hij naar hemel gaat door iemand te vermoorden.

Ontevreden jongeren hebben hun moraliteit verloren. Er zijn mensen die misbruik maken van de toestand waarin jongeren zich bevinden. Ze geven hen wat kleingeld en maken hen tot robots. Ze drogeren hen. Dit is een onderwerp dat op dit moment in de actualiteit beheerst en waar in de media veel aandacht aan besteed wordt. Deze jongeren worden misbruikt en gemanipuleerd. Ze worden gebruikt als moordenaars ter wille van een aantal krankzinnige idealen. Op deze manier hebben ze geprobeerd hun doelen te verwezenlijken. Dat een individu vermoord is iets afschuwelijks. De Koran zegt dat het doden van een mens gelijk staat aan het doden van de hele mensheid. Ibn-i Abbas (een islamitische geleerde) zegt dat een moordenaar eeuwig in de hellevuur zal vertoeven. Dat is een oordeel dat ook op godslastering van toepassing is. Dus een moordenaar krijgt dezelfde straf als een godslasteraar. Oftewel, voor wat betreft het vonnis dat op de oordeelsdag over hem uitgesproken zal worden, staat een moordenaar gelijk aan iemand, die God en de Profeet niet erkent. Als dat een fundamentele kernwaarde van de religie is, dan moet dat ook in het onderwijs aan de moslims worden meegegeven.

Degene die met heel zijn hart de islam heeft omarmd, kan nimmer willens en wetens zijn toevlucht nemen tot terreur of terrorisme. Het terrorisme dat tot op de dag van vandaag aan moslims wordt toegeschreven, is te wijten aan de leiding van onvolwassen geesten, bij wie de islam nog niet tot wezen heeft kunnen doordringen. Zoals de naam het al zegt, terrorisme is een ingewikkelde aangelegenheid. Het analyseren daarvan is al niet eenvoudig. Ook al is dit niet eenvoudig, vanwege de verachtelijkheid van de terreur en vanwege het feit dat het met name aan moslims wordt toegeschreven, zal er absoluut aandacht aan besteed moeten worden. Bestuurlijke organen en inlichtingendiensten moeten in werking worden gesteld zodat de motieven en oorzaken van het terrorisme vastgesteld kunnen worden. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van internationale strategieën om de terreur een halt toe te roepen. Als dit niet gebeurt, het gebrekkige kennis op dit vlak en onjuiste interpretaties ertoe leiden dat de zaak totaal uit de hand loopt en dat sommige beschavingen, sommige naties en sommige civiele organisaties altijd onder dreiging van de terreur zullen moeten leven. De ontwikkelingen van na 11 september volgen deze koers al. De angst voor terrorisme is binnen de maatschappij uitgegroeid tot een toestand van paranoia. In toenemende mate zijn verschillende broeinesten van terreur geprovoceerd. Daarnaast wordt er ook nog eens ingespeeld op emoties en gevoelens. Uiteindelijk heeft dit alles alleen maar geleid tot nog meer terreur.

Volgens mij zijn moslims, ook al zijn ze in wetenschappelijk en technologisch opzicht achtergesteld, niet zo banaal en verachtelijk dat zij zich met dit soort minderwaardige aangelegenheden inlaten. Het merendeel van hen is te naïef om te kunnen bevatten wat voor spelletjes er gespeeld worden in de internationale arena. De achterliggende oorzaken van het terrorisme zijn wereldse belangen en profijt. Dit zijn tot op heden altijd al de belangrijkste factoren geweest binnen het grote schaakspel dat op aarde gespeeld wordt. Waar de werkelijke redenen genegeerd worden, richt de aandacht zich ineens op de religie.

Aan de andere kant zijn er in de islamitische wereld een groot aantal groeperingen die bestaan uit ontevreden mensen. De oorzaak hiervan wordt gevormd door problemen als de strijd om winstbejag, de verschillende botsingen tussen sekten en fracties en door antidemocratische praktijken die ertoe leiden dat mensenrechten met voeten worden getreden. Het merendeel van hen bestaat uit impulsieve mensen, die onbeschaafd en onwetend genoeg zijn om een aantal kwaadwillende tendensen in de kaart te spelen. Er moet wel iemand zijn, die hen zal gebruiken om stap voor stap zijn eigen doel te bereiken.

Omdat bovendien een aantal openbare en geheime multinationale organisaties bestaan, die het al hun plannen gebaseerd hebben op verwoesting en geweld, wordt het vuur van de onrust op aarde steeds weer opnieuw aangewakkerd. Door de mensheid steevast met iets nieuws bezig te houden, krijgen zij de kans om het terrein van hun activiteit te vergroten. Als men geen rekening houdt met de aandachtspunten die ik hiervoor heb genoemd, dan zal dit vervloekte verschijnsel, ondanks de grote effectiviteit en ijver waarmee men de oppervlakkige oorzaken van het terrorisme tracht te bestrijden en weg te nemen, telkens weer in een nieuwe verschijningsvorm de kop opsteken.

Read more:
overstromingen fethullah gulen condoleance en wensen
Condoleancebericht en beterschapswens vanwege de West-Europese overstromingsramp

Met veel verdriet heb ik kennisgenomen van de watersnoodramp in Duitsland, België, Nederland en Oostenrijk, waarbij tot nu toe meer...

Close