De Gülenbeweging wordt ook wel aangeduid als de Hizmetbeweging, of kortweg als Hizmet, wat dienstbaarheid betekent. Daarmee wordt de essentie weergegeven waar de beweging voor staat, namelijk het belangeloos dienstbaar zijn voor de samenleving.

De laatste tijd worden in de publieke opinie onder koppen als ‘Spanningen tussen gemeenschap en politiek’ en ‘De relatie tussen gemeenschap en politiek’ diverse meningen naar voren gebracht. Turkije is een gemeenschap die aan het democratiseren is en het is een natuurlijk onderdeel van de democratie dat de publieke opinie over elk gewenst onderwerp vrij kan discussiëren. Aan de andere kant staan degenen die hun hart hebben gegeven aan Hizmet (Dienstbaarheid) open voor alle opbouwende kritiek en zij zien het als hun plicht hiervan te leren. Het is echter noodzakelijk om te zorgen dat de term Hizmet goed wordt gebruikt om de voortdurende discussies voor de maatschappij profijtelijker te maken. Ook moet in zaken die bredere kringen aangaan, betrouwbaardere informatie worden gebruikt.

De discussies over de sociale goede doelen en activiteiten, die hun inspiratie vinden in de denkwereld van Fethullah Gülen en met Hizmet worden aangeduid, zijn niet uniek voor Turkije. Over Hizmet en Fethullah Gülen, die zich in het intellectuele centrum van de beweging bevindt, worden in de intellectuele wereld bijna op elk niveau (kranten, tijdschriften, universiteiten, conferenties, promoties, werkgroepen, etc.) en in vele landen, van oost tot west, al jarenlang talloze werken gepubliceerd. Vanuit dit standpunt bekeken kan zelfs worden gezegd dat onze Turkse intellectuele wereld laat is met het voeren van een discussie op niveau over de betekenis en de positie van het wereldwijde verschijnsel Hizmet.

 

Een ander belangrijk probleem is dat, aangezien Turkije jarenlang een afgesloten samenleving is geweest, zich geen transparante sfeer voor een debat heeft kunnen vormen. Als jarenlange resultante van deze erfenis lijden de discussies, zelfs de discussies die op intellectueel niveau werden gevoerd, aan fouten, misleidende en neerbuigende logica, verkeerde voorbeelden, uitspattingen, gebrek aan kennis, tekortkoming in de observaties en misverstanden. Door het ontbreken van een publieke discussie en een open debat is er een soort geestelijke structuur ontstaan, waarbij men eraan gewend raakte om in het eigen compartiment te leven en over andere samenlevingen geen echte kennis hebben; de compartimenten lijken op een soort getto’s. Vooral een juiste weergave van termen en structuren die gerelateerd zijn aan religie en religieuze praktijken, is bijna onmogelijk geworden. Als gevolg hiervan gaat men soms een verkeerde discussie aan, terwijl geen enkele van de onmisbare basiselementen in een discussie over religie in haar juiste betekenis is gedefinieerd, zoals tarika (ascetische stroming), imaan (overtuiging), djamaat (gemeenschap), oesoel (methode), foeroeaat (onderwerpen die van secundair belang zijn), tafarroeaat (de details) en sjiaar (basiselementen).

 

Het is dus nodig gebleken om een aantal basisonderwerpen betreffende Hizmet duidelijker te verwoorden. In dit kader kunnen vele vragen worden gesteld over de beweging. Allereerst vinden wij het gepast om onderstaande vragen te beantwoorden.

 

Wat is de definitie en het hoofddoel van Hizmet?

Kan deze beweging van vrijwilligers een politieke positie innemen?

Welke waarden en regels hanteert Hizmet in het politieke leven als referentie?

In de tweede fase zijn er de meer concrete vragen die beantwoord moeten worden:

 

Hizmet en de verwachtingen van de politiek.

Hizmet en de regeringspartij AK Partij (AKP).

Bevinden zich binnen de staat ‘mensen’ van Hizmet?

Is er een crisis tussen de sociale beweging en AKP?

De houding van Hizmet tegenover de verschillende gelijktijdige gerechtelijke en bureaucratische processen?

Hizmet en persvrijheid.

Wat is Hizmet?

 

Hizmet is een civiel-maatschappelijke beweging die wordt gevormd door vrijwilligers, die hun inspiratie putten uit het geloof en die zich binnen het kader van de universele menselijke waarden ten doel stellen een samenlevingscultuur te vormen.

 

Hizmet is een gemeenschap van vrijwilligers. De voorwaarde voor vrijwilligheid is een bijdrage te leveren zonder een tegenprestatie te verwachten. Anders gesteld, indien iemand voor het vrijwilligerswerk dat hij verricht een politieke, financiële of andersoortige tegenprestatie verwacht, heeft hij een houding die indruist tegen de fundamentele geest van zijn vrijwillige diensten.

 

Het tweede punt is de civiele basis. Hizmet is een beweging van burgers en dus geen onderdeel van een officieel programma of een politieke agenda, ze is daar geen aanvulling op en staat zelfs niet in relatie tot hen. Op dezelfde wijze is deze burgerlijke beweging geen tegenstander van welke politieke agenda of politieke partij dan ook. Ten slotte schrijven politieke wetenschappers een civiele beweging drie basispijlers toe: vrijwillig, autonoom en non-gouvernementeel. Een sociale beweging die voldoet aan deze drie criteria is een civiel-maatschappelijke beweging en heeft het recht haar civiele karakter te benadrukken. Op grond hiervan heeft degene, die zelfs maar aanstalten maakt om een deel van een officiële agenda of politiek met Hizmet te combineren, weer een situatie gecreëerd die indruist tegen de basisprincipes van de civiele gedachte. Voorts is er door het civiele karakter tussen de vrijwilligers van Hizmet onderling geen officiële band en geen hiërarchie; de werkzaamheden worden volgens het decentrale principe uitgevoerd.

 

Hier is het van belang om vooral de discussies te bekijken die gevoerd worden onder de kop ‘gemeenschap en politiek’. Hizmet beschouwen als een vennoot of een heimelijke voorstander of juist tegenstander van een politieke partij, is een opvatting die door de basiskenmerken van Hizmet onmogelijk geaccepteerd kan worden. De mensen die Hizmet een warm hart toedragen, beoordelen alle politieke bewegingen die geen beroep doen op methodes die in strijd zijn met de universele wetten, zoals geweld en terreur, vanuit haar democratische visie met respect. Zij vinden het echter niet gepast om binnen hun eigen denkbeelden met één van hen een officiële integratie aan te gaan of tegen één van hen een vijandige houding aan te nemen.

 

Uiteindelijk is het feit dat Hizmet aanzien heeft in vele landen met verschillende religies, etnische structuur en talen, het resultaat van haar civiele karakter. Indien de mensen die binnen Hizmet werkzaamheden uitvoeren zich zodanig zouden opstellen, dat het civiele karakter van de beweging zou wordt geschaad en zij een onderdeel zouden uitmaken van uiteenlopende politieke en officiële programma’s, dan zou de beweging op mondiaal niveau door verschillende culturen niet op de huidige wijze worden geaccepteerd.

 

Het kritieke punt is hier als volgt: Als natuurlijk gevolg van de menselijke eigenschappen, kunnen sommige individuen binnen Hizmet, zoals in alle andere sociale bewegingen gebeurt, acties ondernemen die niet stroken met de termen van vrijwilligheid en civiliteit. Deze fouten kunnen echter niet worden toegerekend aan Hizmet. Indien deze misstap een onwettig karakter heeft, moet natuurlijk de wet worden toegepast.

 

De korte omschrijving hierboven heeft ten doel om tot op zekere hoogte een positieve bijdrage te leveren aan de discussies in Turkije. Omdat in het land al geruime tijd een discussie gaande is over Hizmet, is in deze evaluatie de Turkse politiek en agenda als referentiekader genomen. Om die reden kan echter niet worden geconcludeerd dat Hizmet slechts op Turkije georiënteerd is. Hizmet is historisch en sociologisch gezien natuurlijk ontsproten in Turkije, maar de waarden en de visie die zij vertegenwoordigt zijn universeel.

 

Aan welke politieke partijen geeft Hizmet zijn steun?

 

Als civiele beweging geeft Hizmet nooit en te nimmer het ‘bevel’ om een stem uit te brengen op mensen die respect voor Hizmet hebben, zoals dat gebruikelijk is bij sommige officiële instanties die wel langs hiërarchische bevelstructuren werken. Een dergelijk bevel heeft sowieso een beperkt effect in een civiele beweging en is bovendien risicovol.

 

Vanuit sociologisch oogpunt is het logisch dat de waarden en de denkbeelden van de vrijwilligersbeweging van invloed zijn en de mensen die deze visie serieus nemen, zullen op grond daarvan bepaalde politieke conclusies en betekenissen afleiden. Om een voorbeeld te geven: dat mensen die waarde hechten aan deze cultuur, nooit belang zullen toekennen aan politiek die de democratie kan schaden en ook aan ondemocratische regimes zullen zij geen waarde hechten.

 

Echter, de communicatie en de klik tussen Hizmet en het individu kan niet rechtstreeks met een gebod bewerkstelligd worden. Integendeel, individuen bepalen zelf of ze aan de geestes- en opiniewereld van Hizmet willen deelnemen. Hier is het belangrijke punt, dat individuen zelf uitmaken welke betekenis ze geven aan de morele atmosfeer, gebaseerd op democratische en universele waarden.

 

Nadat dit kader is getrokken, is het nodig om het volgende duidelijk aan te geven. Het is duidelijk welke principes bepalen met welke blik de vrijwilligersbeweging die vanaf het begin als Hizmet bekend staat, naar de politieke partijen kijkt. Zij hebben op grond van deze principes sommige handelingen van politieke partijen gesteund, andere activiteiten niet. Ook in de toekomst zal de houding jegens de politieke partijen worden bepaald door dezelfde principes. Het bepalende element is dus niet de eigen politieke identiteit van de partijen, maar de waarden waaraan wordt gehecht. Op basis van die waarden kunnen de mensen die Hizmet een warm hart toedragen, steun verlenen aan de activiteiten van de partijen. Activiteiten die bepaalde waarden vertegenwoordigen.

 

Het is mogelijk om het stelsel van waarden die in essentie de zienswijze van Hizmet op de politieke partijen bepaalt, als volgt te definiëren: democratisering, het garanderen van godsdienstvrijheden, het bereiken van authentieke internationale standaarden, het beijveren dat recht het hoogste gezag is en het eerbiedigen van de mensenrechten. Het is duidelijk dat het mogelijk moet zijn om te allen tijde als burgerplicht de politieke partijen te steunen, die voor deze doelstellingen werken.

 

Binnen deze definitie is er geen organische band tussen Hizmet met politieke partijen. Elke politieke partij, die niet in strijd handelt met de waarden en normen van een gemeenschap en die niet zijn toevlucht neemt tot geweld en terreur, wat door universele wetten al wordt verboden, kan worden gesteund door de mensen die Hizmet een warm hart toedragen, zolang zij een politiek blijft bedrijven volgens bovenstaande waarden.

 

Ten slotte hebben de mensen die zich van het begin hard maakten voor dit standpunt in alle onderwerpen met betrekking tot democratisering van Turkije hun posities ingenomen ten gunste van de universele standaarden: godsdienstvrijheid, gebruik van de Koerdische taal, de rechten van de religieuze minderheden, het lidmaatschap van de EU, een civiele grondwet en andere basisonderwerpen. In geen enkel geval heeft Hizmet iets afgedaan van de standaarden van democratie die in Turkije verwacht werd. Het is belangrijk om op dit punt terug te komen. Hizmet heeft tot op heden bij geen enkel vraagstuk over de democratisering een positie ingenomen die lager was dan de universele standaarden. Kortom, zonder ‘mitsen en maren’ heeft Hizmet al haar middelen gebruikt voor een democratisch Turkije. Zonder voorwaarden, zonder voorbehoud. Hizmet heeft ten aanzien van de acceptatie van Turkije door de EU niets afgedaan van de universele democratische standaard om de moeilijke weg van Turkije niet nog moeilijker te maken.

 

Op dezelfde wijze had de dynamiek van Hizmet ter bevordering onder brede lagen van de bevolking van de Turkse democratie een historische betekenis. Allereerst bij de oplossing van de Koerdische kwestie en bij een aantal elementaire hervormingen vanuit de EU heeft zij op grote massa’s mensen invloed gehad. Er ontstond daardoor veel bewegingsvrijheid voor de politieke instellingen. Hizmet heeft echter absoluut nooit de intentie gehad om zelf deel uit te maken van de politieke heerschappij of om politieke heerschappij te bezitten. De politiek is een zeer belangrijke instelling, maar in het democratiseringsproces van Turkije en de internalisering ervan bij grote lagen van de bevolking, mag de rol van Hizmet en andere civiele organisaties niet worden vergeten.

 

Indien mensen dus een bepaalde politieke keuze maken omdat ze eenzelfde visie hebben over mensenrechten en democratisering, dan betekent dat niet dat ze geëngageerd zijn bij die partij. Ze doen in feite niets meer dan het ondersteunen van bepaalde waarden die door deze partij worden aangehouden. Indien politieke partijen bij onderwerpen zoals democratisering in hun visie achter gaan lopen, dan zal het onontkoombaar zijn dat die lijdt tot een veranderde houding van de mensen die Hizmet aanhangen ten opzichte van deze partijen.

 

De relatie van Hizmet ten opzichte van politieke partijen komt overeen met het model zoals dat in westerse landen geldt. Individuen en civiele organisaties geven partijen steun vanwege een aantal concrete oplossingen die ze aanbieden. De manier waarop Hizmet omgaat met de politieke partijen is eigenlijk een waarborg voor de hele gemeenschap. Het feit dat bewegingen zoals Hizmet, die grote massa’s mensen kunnen beïnvloeden, partijen op basis van hun beleid steun geven en indien nodig deze steun weer terugtrekken, moet worden gezien als een maatschappelijk verzekeringsmechanisme. Men moet nooit vergeten, dat een van de vele lessen die het beleid in het Midden-Oosten ons heeft gegeven luidt: Het feit dat grote sociale bewegingen een zeer enge relatie krijgen met partijen, bestuurders en regeringen en deze zelfs nog wordt ondersteund in situaties dat deze partijen, bestuurders en regeringen in hun beleid de democratische waarden achteruit laten gaan, heeft geleid tot politieke crises.

 

Hizmet en de AKP

 

Als we het onderwerp naar een concreter niveau trekken is een van de onderwerpen die de laatste tijd wordt bediscussieerd, de verhouding tussen Hizmet en de AKP. Deze relatie is in principe divers van aard, soms komen er zeer tegenstrijdige beweringen naar buiten. Voordat we verder gaan met de visie van Hizmet op de AKP moet echter een punt verduidelijkt worden. De visie van Hizmet op de politieke partijen is geen visie die is ontstaan is nadat de AKP gestart werd of een visie die samen met de AKP is ontwikkeld. De bovengenoemde kijk van Hizmet is al veel eerder ontstaan en Hizmet heeft de AKP dus binnen het kader van haar eigen traditionele waarden bekeken.

 

Met betrekking tot de discussies over de relatie Hizmet-AKP is de houding van Hizmet zeer duidelijk: Het is juist dat met de AKP de laatste tien jaar in Turkije op het gebied van democratisering, handhaving van het recht, de ontwikkeling van rechten en vrijheden en het openbreken van de oude structuren, serieuze stappen zijn gezet. Er is een behoorlijke weg afgelegd. Het zou onterecht zijn om hier de verdiensten van de AKP niet te zien of te bagatelliseren. Hizmet is de AKP altijd dankbaar, maar ook aan alle andere politici en politieke bewegingen die ijveren om het land in een veilig vaarwater te brengen. De laatste tijd hebben de AKP en haar bestuurders, als het belangrijkste politieke aanspreekpunt, in zeer kritieke periodes en met veel moed zeer belangrijke en achtenswaardige stappen gezet. Als gevolg van dit succesvolle beleid heeft de partij uiteindelijk een verkiezingsoverwinning behaald met bijna 50 procent winst. De reden waarom ook Hizmet, net als deze grote massa kiezers, de daden van de AKP prijst, is dat de AKP in het democratiseringsproces onderwerpen zoals de mensenrechten en de afbraak van betutteling door de overheid zeer goed heeft aangepakt.

 

Hedentendage verwacht Hizmet van de AKP niets anders dan de vervulling van deze beloftes en de bewaking van deze agenda. Zoals bij iedereen die voorstander is van democratisering is ook bij Hizmet de basisverwachting dat de AKP zich blijft inzetten voor de versterking van het democratiseringsproces en de afbraak van de bevoogdende staatsinstellingen met hun duistere invloeden. Deze afbraak zou zeker nog sterker moeten worden aangepakt. Hizmet heeft absoluut geen andere verwachtingen van de AKP dan deze, die als ze worden gerealiseerd ten goede zullen komen aan elke Turkse burger.

 

Aan de andere kant kunnen niet alle successen die ergens worden geboekt, slechts worden toegeschreven aan slechts één partij of één groepering. Het is daarom nodig te weten dat in dezelfde periode waarin de AKP door haar werkzaamheden de bewondering van onze mensen verwierf, niet alleen de resultaatgerichtheid van onze politici van belang was, maar dat ook de civiel-maatschappelijke organisaties een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is dan ook een verplichting om voor het democratiseringsproces de inspanningen te noemen van onderwijzers, arbeiders, advocaten, rechtsgeleerden, directeuren, middenstanders, journalisten, van bijna alle verlichte personen. De positieve ontwikkelingen in Turkije moeten ook worden gezien als een vrucht van alle ontberingen, die vele mensen zich al tientallen jaren getroosten, zonder enige tegenprestatie te verwachten.

 

Hizmet en de crisis in de AKP?

 

Fethullah Gülen heeft al meer dan veertig jaar in zijn vele toespraken, zijn artikelen en al zijn andere werken, steeds de mens centraal gesteld. Hij heeft steevast aandacht gevraagd voor het feit dat het recht boven alles staat en dat democratie een weg is zonder terugkeer. Met voorbeelden uit zijn eigen leven heeft hij de aandacht gevestigd op de ethische versterking van de mens en aangegeven dat educatie en dialoog de basis vormen voor de maatschappelijke harmonie en de ontwikkeling van de gemeenschap. Indien al zijn toespraken die hij gedurende veertig jaar heeft gehouden en alle boeken die hij heeft geschreven, minutieus worden doorzocht kan zeer duidelijk worden gezien dat hij zich afkeert van zelfs de kleinste handeling die het volk en de staat in een crisis kan brengen, alsof die kleinste handeling de grootste zonde is. Hij verwerpt elke chaos die tot maatschappelijke en politieke crises kan leiden. De mensen die naar zijn adviezen luisteren, geeft hij mee dat ze moeten streven naar harmonie, continuïteit, dienstbaarheid voor de gemeenschap en goede ethiek. Op de spreekstoel van de moskeeën adviseert hij om ‘handeloos te zijn tegen degene die slaat, tongloos te zijn tegen degene die scheldt’. In nog duidelijkere woorden adviseert hij, om geen crisis te veroorzaken en dus omwille van zijn volk, om bij politieke of individuele zaken de ander boven zichzelf te stellen.

 

Als we vanuit het hierboven gepresenteerde kader kijken is het onderwerp dat sommigen de laatste periode halsstarrig aan de orde blijven brengen als de ‘crisis tussen de AKP en de beweging’ totaal niet besteed aan Hizmet en staat ze geheel buiten haar aandachtsgebied. Men probeert die ‘crisis’ te duiden in relatie tot de discussies over de MIT (Nationale Geheime Dienst) en de rechtspraak. In tegenstelling tot alle beweringen staat Hizmet bij deze crisis aan geen enkele zijde. Het is ook niet acceptabel dat degenen die wel onderdeel uitmaken van deze crisis, voor Hizmet deelgenoot zouden zijn. In een periode waarin mensen hand in hand de serieuze problemen moeten aanvallen is het zelfs ondenkbaar dat de Hizmet een bijdrage levert aan de crisis. Fethullah Gülen heeft de afgelopen veertig jaar altijd, ook bij de bedreigingen van een fitna (crisis) en van anarchie die de sociale orde zou kunnen verstoren, zijn aanhangers geadviseerd tot kalmte en gezond verstand.

 

Mensen die Fethullah Gülen vroeger bekritiseerden om zijn veronderstelde extreme etatisme, beschuldigen hem vandaag van het aanwakkeren van een crisis, die voor de staat grote problemen kan veroorzaken. Deze basale tegenstrijdigheid moet altijd in gedachten worden gehouden bij de beweringen over de ‘crisis tussen de AKP en de beweging’. Het was immers ook zo dat degenen die hem een tijd geleden nog beschuldigden met ‘hij wil een sjaria-staat’ er later niet voor terugdeinsden om hem er van te beschuldigen dat ‘hij ons land gaat verchristelijken’. De grote tegenstrijdigheden in de beschuldigingen tegen Fethullah Gülen in verschillende periodes moeten niet uit het oog worden verloren.

 

Het is echter al tijdenlang overduidelijk dat vandaag de dag met opzet mensen van de veiligheidsdiensten en de rechtspraak, die binnen de wetten hun taken proberen uit te voeren, in verband worden gebracht met de beweging. Mensen als schietschijf kiezen vanwege hun identiteit, hun kleur of hun geloof in plaats van hen te beoordelen op de kwaliteit van hun werk en de waarden die ze vertegenwoordigen, is zowel een gevaarlijke als primitieve actie. Een mens alleen vanwege zijn link naar een gedachte als gevaarlijk bestempelen druist ook in tegen de mensenrechten. Vanuit dit oogpunt is het een schending van de mensenrechten om een mens als gevaarlijk te bestempelen, alleen maar omdat hij waarde hecht aan Hizmet.

 

De actoren die voorstander zijn van de democratisering in Turkije en de tegenstanders hiervan zijn niet van de ene op de andere dag ontstaan. Met andere woorden, in onze politieke geschiedenis van de laatste tweehonderd jaar zijn de houdingen en mogelijke beweringen van de actoren niet meer origineel, we kennen ze bijna uit ons hoofd. Daarom is het niet zo moeilijk om te begrijpen wat het doel is van hun aanval op publieke medewerkers, die aan de beweging worden gekoppeld. Het doel is om Hizmet en de AKP onderwerp van een discussie te maken, waarbij de politieke wil zwakker wordt en de activiteiten van Hizmet als civiele gemeenschap worden tegengehouden.

 

Het past helemaal in het straatje van de voorstanders van de staatsbevoogding in Turkije om een wrijving tussen Hizmet en de AKP voor elkaar te krijgen. Het is van belang om hier even te memoreren aan de houding van bepaalde milieus, die gelukkig zijn met zo’n wrijving tussen Hizmet en AKP, tijdens de zogenaamde ‘artikel 367-crisis’ tijdens het dreigende verbod van de AKP en de verkiezingen voor het presidentschap. Turkije bevindt zich vanuit historisch oogpunt in een kritieke periode en juist dan hebben alle actoren de grootste verantwoordelijkheid. De mensen die de visie delen van een democratisch en ontwikkeld Turkije, moeten er goed op letten dat ze geen ruis hebben in de informatie die ze ontvangen en ervoor waken dat ze niet worden gebruikt voor propaganda. Het is zeer moeilijk geworden de oude staatsbemoeienis weer direct en via de traditionele wegen aan het land op te leggen. De staatsbemoeienis kan echter dit keer door middel van politieke spelletjes en geruchten, die zelfs de sterkste mensen met gemak kunnen neerhalen, weer grote stappen zetten richting hun duistere ambities.

 

Hizmet en bureaucratie

 

Het volgende moet worden onderstreept: Hizmet heeft als mondiale beweging uit alle landen en op alle niveaus haar sporen verdiend. De beweging stelt de mens centraal en levert via de methodieken van Mawlana Roemi en de Yoenoes Emre (Beiden Turks dichter en mysticus en voorvechters van liefde, dialoog en tolerantie) diensten waarbij de zakenwereld, de academische wereld, de politieke en bureaucratische wereld, de kunst- en cultuurwereld en vele individuele mensen hun interesse hebben getoond en ondersteuning hebben gegeven.

 

Twee punten moeten hierbij zorgvuldig worden benadrukt. De standpunten van Fethullah Gülen vinden gretig aftrek in de vele universiteiten over de hele wereld en zijn onderwerp van masterclasses en proefschriften. Zoals het mogelijk is om een Franse of een Turkse democraat te ontmoeten, is het ook mogelijk om in verschillende landen van de wereld mensen te ontmoeten die zijn denkbeelden interessant vinden. Het tweede punt is dat Fethullah Gülen een opinie vertegenwoordigt die in zijn tijd, geschiedenis en cultuur is vervaardigd. Hij en zijn opinie hebben historisch gezien in de Turkse cultuur en beschaving hun wortels gehad. Het is dus het goed recht van alle Turkse mensen uit alle lage lagen van de bevolking om deze waarden en principes aan te hangen en te ondersteunen.

 

Het is dus heel normaal dat zich binnen de staatsbureaucratie mensen bevinden die aan de Hizmet-beweging verknocht zijn. Los daarvan is het natuurlijk gewetenloos om te veronderstellen dat als iemand die voor de eigen staat werkt, wordt afgeschilderd als iemand ‘de staat wil overnemen’ of ‘wil insluipen in het bestel’. Toch is Fethullah Gülen voor deze zinloze tenlastelegging berecht, maar bij de Algemene Vergadering van het Hof van Beroep unaniem vrijgesproken (Hoge Raad 9, Strafkamer 2007/6083, Rol-1328, vonnis met nummer en d.d. 05.03.2008).

 

De Hizmet en de persvrijheid

 

In een verklaring die hij kortgeleden gaf, zei Fethullah Gülen: “Ik ben er voorstander van dat de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid op een omvangrijke manier wordt toegepast. Hoewel hun opinies absoluut tegenovergesteld zijn aan de mijne, ondanks wat mij overkomen is en het onrecht dat zij jegens mij hebben gepleegd, ben ik er voorstander van dat ook zij hun vrijheid van denken, van uiten en van reflecteren, op een vrije manier kunnen gebruiken.”

 

Met deze woorden gaf hij een zeer duidelijke standpunt weer. Zoals uit deze verklaring blijkt, ziet Hizmet de persvrijheid als een basisonderdeel van de vrijheid van meningsuiting en is zij er voorstander van dat deze breed wordt toegepast. Daarbij moet niet worden vergeten dat in Turkije de persvrijheid regelmatig wordt gebruikt om kritiek uit te oefenen op Hizmet. Bij elke publieke discussie krijgt Hizmet er op de een of andere manier van langs.

 

Om te laten zien hoe tragikomisch de kwestie geworden is, volstaat het om terug te denken aan het feit dat mensen die in het verleden Hizmet in het openbare debat bekritiseerden, als mannen worden afgeschilderd die dicht bij Gülen stonden. Het was triest dat toen deze kritiekpunten naar voren werden gebracht, mensen die aan Hizmet hun hart hadden gegeven, daardoor nu verdacht zijn, terwijl er geen enkel concreet bewijs werd geleverd: er werd geen naam of adres genoemd.

 

Aan de andere kant moeten degenen die in verschillende platforms beweren dat Hizmet via ‘een aantal infiltranten met wraakgevoelens journalisten als doelwit kiezen’, deze beschuldigingen met bewijzen concreet maken bij rechterlijke instellingen en daar hun recht zoeken, in plaats van algemene, beschuldigende opmerkingen te maken zonder bewijzen hiervoor te leveren.

 

Ten slotte moeten degenen die beweren dat het risicovol en onmogelijk is om de beweging te bekritiseren, weten dat er in Turkije tientallen boeken worden gepubliceerd die Hizmet en Fethullan Gülen op de zwaarste manier bekritiseren en dat er dagelijks verschillende artikelen worden geschreven.

Read more:
Privacyverklaring en cookies

Wie wij zijn Onze website adres is: www.fethullahgulen.nl. Deze website is een initiatief van Platform INS gevestigd te Arlandaweg 92,...

Close