M. Fethullah Gülen

De stijl -die is aangenomen door degenen die anderen met haat en vijandigheid bejegenen en die hun verzet tegen moslims, joden en christenen, met uitzondering van henzelf, hebben aangescherpt met boosheid en die een smet op hen werpen door hen “ongelovig” te noemen- is totaal niet in overeenstemming met de islam. Zoals we hierboven hebben aangegeven is de islam een religie van liefde en tolerantie. Moslims zijn de bodyguards van liefde en affectie, die alle daden van terrorisme mijden en die hun lichaam hebben gezuiverd van allerhande haat en vijandigheid.

Islam betekent letterlijk “overgave”. Islam is de religie van tevredenheid, veiligheid en vrede. Het is een grote schande dat de islam, die is gebaseerd op deze beginselen, door anderen wordt gezien als zijnde gelijk aan terrorisme. Dit is een enorme historische fout omdat het geassocieerd worden met terrorisme voor een systeem dat, zoals we hierboven al aangaven, is gebaseerd op vrede en veiligheid, in de eerste plaats laat zien dat die mensen niets weten over de geest van de islam en dat ze niet in staat zijn om de islam in hun ziel te vatten.

Terwijl de Profeet (vzmh) zijn uiterste best deed om respect te tonen aan anderen, betekent het feit dat mensen vandaag de dag verwijzen naar religie als ze anderen beledigen, dat ze hun Profeet niet juist hebben begrepen. Dit is zo omdat er geen ruimte is voor haat en vijandigheid in zowel de islam als in de veelkleurige wereld van zijn afgezant Mohammed (vzmh).

Islam betekent letterlijk “overgave”. Islam is de religie van tevredenheid, veiligheid en vrede. Deze principes zijn zo alledaags in het leven van een moslim dat wanneer hij alles stopt om te bidden (Namaaz), hij alle banden met de wereld doorsnijdt, knielt, zich neerwerpt voor God en dan met zijn handen ineengevouwen in respect voor God staat. Wanneer hij uit het gebed komt, is het alsof hij een nieuw leven begint. Hij beëindigt het gebed door degenen aan zijn linker- en rechterkant te groeten en hen gezondheid, veiligheid en vrede toe te wensen en gaat dan weg om zich bij de anderen te voegen.
Het groeten van anderen en hen vrede toewensen wordt beschouwd als één van de meest gunstige daden die men verricht in de islam. Toen aan de Profeet Mohammed (vzmh) werd gevraagd, “wat is de meest gunstige daad in de islam?” antwoordde hij inderdaad: “Het geven van eten aan anderen en het groeten van een ieder die je kent en niet kent.”

Beschuldigingen van terrorisme

Het is een grote schande dat de islam, die is gebaseerd op deze beginselen, door anderen wordt gezien als zijnde gelijk aan terrorisme. Dit is een enorme historische fout omdat het geassocieerd worden met terrorisme voor een systeem dat, zoals we hierboven al aangaven, is gebaseerd op vrede en veiligheid, in de eerste plaats laat zien dat die mensen niets weten over de geest van de islam en dat ze niet in staat zijn om de islam in hun ziel te vatten. Men zou de islam moeten onderzoeken door middel van eigen bronnen van de islam en door middel van zijn eigen ware vertegenwoordigers uit de geschiedenis en niet door de daden van een kleine minderheid die een verkeerde voorstelling geeft. De waarheid is dat er is geen wreedheid of onverdraagzaamheid in de islam. Het is geheel en al een religie van vergeving en tolerantie. Zulke pijlers van liefde en tolerantie als Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi, Bediuzzaman en soortgelijken, drukten dit aspect van de islam prachtig uit en gingen de geschiedenis in als voorbeelden van deze affectie en tolerantie.

Jihad in de Islam

De jihad is een element van de islam dat is gebaseerd op bepaalde principes die erop gericht zijn om alle obstakels die in de weg staan van de verdediging of de verheffing van de naam van God, te verwijderen. We kunnen ontelbare voorbeelden vanuit de geschiedenis noemen in relatie tot dit onderwerp. Als land hebben we op vele fronten een degelijke verdediging opgebouwd zoals bij Canakkale en Trablusgarp. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we tegen de vijanden die van plan waren ons land te bezetten gezegd: “Jullie zijn gekomen om ons beschaving bij te brengen. Wat goed van jullie. Wees welkom. Kijk, jullie hebben soldaten meegebracht?” Er zullen altijd gevechten zijn, dat is een onontkoombare realiteit van de mensheid. Maar, de verzen in de Koran openbaarden zich aan Mohammed (vzmh), ze specificeerden de voorwaarden voor de jihad die door anderen worden verkeerd worden geïnterpreteerd als ware ze het hoofddoel van de islam. In essentie zijn deze mensen, die erin falen de ware geest van islam te bevatten, niet in staat om een evenwicht te vinden tussen de hoofd- en bijzaken en dit leidt hen, als het gepaard gaat met het feit dat zij worden verteerd door haat, tot het verkeerd interpreteren van de islam. En dat terwijl de borst van een ware moslimgemeenschap gevuld is met liefde en affectie voor alle schepsels. Een dichter schreef eens: “Mohammed is voortgekomen uit affectie; wat moet er, zonder Mohammed, van affectie worden!”

Liefde verbindt het bestaan

Ja, Mohammed (vzmh) is een man van genegenheid. Hij staat ook bekend als “Habibullah”, wat afkomstig is van het woord ‘habib’ hetgeen ‘hij die van God houdt en die geliefd is door God’ betekent. Mystici zoals imam Rabbani, Mevlana Halid en Shah Veliyullah Dehlevi zeggen dat liefde de hoogste graad is.
God schiep de hele schepping uit liefde en de islam heeft dit delicate kantwerk van zijn liefde verfraaid. Om met de woorden van een andere grote mysticus te spreken: ‘Liefde is de raison d’etre voor het bestaan van creatie.’ We kunnen natuurlijk, ondanks dit alles, niet ontkennen dat de islam een element van geweld in zich heeft uit naam van afschrikwekkend middel. Sommige mensen nemen deze elementen, die secundair zouden moeten zijn, echter en beschouwen ze als datgene waar islam over gaat, terwijl de islam juist vreedzaam is. Een vriend van me die deze gevoelens deelde, zei me eens: “Je praat met iedereen zonder beperkingen op te leggen. Hierdoor breekt de spanning die we hebben, terwijl we hebben geleerd dat we, volgens de islam, onze vijandelijkheid aan bepaalde mensen zouden moeten laten zien in de naam van God.” Deze gedachte komt eigenlijk voort uit de onjuiste interpretatie van dit idee. In de islam moet van alles dat is geschapen worden gehouden in de naam van God. Datgene wat moet worden gehaat en waartegen vijandigheid moet worden getoond, is de onzuivere en immorele gedachte en blasfemie. God heeft de mens bedoeld als vriendelijk schepsel (Isra 17/70), en je kunt zeggen dat iedereen, in meerdere of mindere mate, gezegend is met die kwaliteit. De Profeet van God (vzmh) kwam langs een Joodse begrafenis en hij stopte even om zijn respect te betuigen. Toen hij erop werd gewezen dat de persoon die werd begraven joods was, antwoordde Mohammed: “ Hij is echter nog altijd mens.” Hij toonde de waarde die in de islam aan de mensheid wordt gegeven.

Ja, dit was de mate van respect voor mensen van onze Profeet (vzmh). Dat wat achter bepaalde moslims of instellingen ligt die de islam verkeerd begrijpen en die betrokken raken bij terroristische aanslagen die in de gehele wereld plaatsvinden, moet niet worden gezocht in de islam maar in de mensen zelf, in hun verkeerde interpretaties en in andere factoren. Zoals islam geen religie van terrorisme is, zo kan van moslims die de islam correct begrijpen niet worden gedacht dat zij terrorist zijn.
Gegeven het feit dat er uiteraard uitzonderingen zijn, zijn de interpretaties van islam door de Turken zeer positief. Als we het begrip van de islam, zoals het werd beschouwd door pijlers van affectie zoals Mevlana en Yunus Emre, kunnen verspreiden door de hele wereld, en als we hun boodschap van liefde, dialoog en tolerantie kunnen overbrengen naar de mensen die smachten naar deze boodschap, dan zullen mensen van over de hele wereld in de armen rennen van de liefde, vrede en tolerantie die we vertegenwoordigen.

De tolerantie in de islam is zo uitgestrekt dat de Profeet (vzmh) specifiek zelfs uitspraken die mensen zouden kunnen beledigen, verbood. Ondanks alle zelfopofferende pogingen door Mohammed, faalde Ebu Jehil erin om moslim te worden en hij stierf als een stakker. In feite betekent de naam Jehil onwetend. In feite spendeerde deze onwetende en vervloekte man zijn hele leven als vijand van de Profeet (vzmh) wiens houding een tweede natuur is geworden voor moslims. Dat gezegd hebbende, kort na de verovering van Mekka, begon Ebu Jehils zoon in een bespreking dingen te zeggen die ingingen tegen zijn vader en hij werd daarvoor berispt door de Profeet (vzmh).

Respect voor de mensheid

In een ander Hadith [verhaal van de woorden en daden van de Profeet (vzmh)] zei hij dat het een grote zonde is om te vloeken op iemands vader of moeder. Ze vroegen hem of mensen ooit vloekten op hun schoonfamilie. Hij antwoordde dat als een man vloekt op de vader van een andere man; of als iemand vloekt op de moeder van iemand anders, hij daardoor veroorzaakt dat er op zijn eigen moeder of vader wordt gevloekt en daardoor is hij in feite schuldig aan het vloeken op zichzelf.
Daar waar de Profeet (vzmh) er alles voor deed om respect aan anderen te tonen, betekent het feit dat mensen vandaag de dag religie aanhalen wanneer ze anderen beledigen, dat ze hun Profeet niet goed hebben begrepen. Dit is zo omdat er geen ruimte is voor haat en vijandigheid in zowel de islam als de veelkleurige wereld van zijn afgezant Mohammed (vzmh).

Dienaren van God

Als we de Koran lezen zien we dat het in alle opzichten is gebaseerd op vergeving en tolerantie. In de passage ‘Het Huis van Imran’ in de Koran staat: ‘Zij die welwillend hun ongedwongenheid en puurheid spenderen, en zij die hun toorn onderdrukken en mensen vergeven; God heeft hen die goed doen lief.’ (Al e-Imran 3/133) Laat het ons verder uitleggen. Je loopt tegen een incident aan dat je bloed laat koken; mensen hebben je vervloekt en beledigd. Je zou je, zo goed als je kan, onverschillig moeten gedragen en niet moeten reageren. De Koran laat zien hoe mensen van goede zeden zich zouden moeten gedragen, zelfs op momenten dat je zou willen snauwen. “Dat zijn zulke grootmoedige mensen dat wanneer zij geconfronteerd zouden worden met gebeurtenissen die hen gek maken, ze hun woede in zouden slikken alsof het een doorn was en ze de fouten van anderen door de vingers zouden zien.” De Arabische woorden uit deze passage betekenen veel. ‘Kezm’ betekent slikken wat niet geslikt kan worden terwijl Kazim betekent dat iemand zijn woede inslikt.

In een andere passage vertelt God zijn volgers: “En zij die geen valse getuigenis willen afleggen. En wanneer ze trivialiteit passeren, passeren ze op edelmoedige wijze.” (Al-Furqan 25/71)

Een islamitische stijl

Wanneer we kijken naar het verheven leven van de Profeet (vzmh), zien we dat hij alles wat in de Koran staat toepaste. Tegen iemand die bij hem kwam en toegaf overspel te hebben gepleegd en die erom vroeg om gereinigd van zijn zonden ongeacht wat de straf zou zijn, zei de Profeet (vzmh) bijvoorbeeld: “Ga naar huis en heb berouw. Er is geen zonde die God niet vergeeft.” Een ander Hadith vertelt ons hoe een persoon een ander er bij de Profeet (vzmh) van beschuldigde van hem te hebben gestolen. Op het moment dat de straf zou worden uitgesproken, draaide de man zich om en hij vergaf de dief, waarop Mohammed (vzmh) zei: “Waarom heb je hem in eerste instantie niet vergeven?”

Dus, als dit allemaal tot in detail is onderzocht in de eigen bronnen, zal men inzien dat de stijl -die is aangenomen door degenen die anderen met haat en vijandigheid bejegenen en die hun verzet tegen moslims, joden en christenen, met uitzondering van henzelf, hebben aangescherpt met boosheid en die een smet op hen werpen door hen “ongelovig” te noemen- totaal niet in overeenstemming is met de islam. Zoals we hierboven hebben aangegeven is de islam een religie van liefde en tolerantie. Moslims zijn de bodyguards van liefde en affectie, die alle daden van terrorisme mijden en die hun lichaam hebben gezuiverd van allerhande haat en vijandigheid.

Dit artikel komt uit het boek: “Tolerantie en Atmosfeer van de Dialoog in de Geschriften en Uitspraken van Fethullah Gülen.” 09.17.2001

Read more:
Zachtmoedigheid

Geschreven door Fethullah Gülen   Dit is het begin van het bestaan, hier zonder is er slechts chaos. Alles is...

Close