Fethullah Gulen’s boodschap aan de conferentie getiteld “Islam in de hedendaagse wereldD: de Fethullah Gulenbeweging in idee en praktijk”

Beste en Geachte vertegenwoordigers van het Boniuk Centrum voor de Studie en Bevordering van Religieuze Tolerantie aan de Rice Universiteit, en van het A.D. Bruce Religieus Centrum – Universiteit van Houston en van het Instituut van Interreligieuze Dialoog – Texas, en gerespecteerde leden van het organiserende comité en de eminente academici, geleerden en sprekers die hier vandaag aanwezig zijn.

Ten behoeve van kennis en onderwijs en sprekend voor de mensheid, wil ik mijn oprechte dank betuigen aan het organiserende comité van deze conferentie, “Islam in de Hedendaagse Wereld: De Fethullah Gulenbeweging in Idee en Praktijk” en aan alle deelnemers voor hun bijdrage aan een academisch onderzoek naar de problemen van de mensheid en naar wat de islam voorstelt aan oplossingen.

Ik kan niet beweren dat ik een enorme bijdrage heb geleverd aan “de Beweging van Vrijwilligers voor Universele Vrede,” waarover vele geleerden vanuit de hele wereld verhandelingen presenteren. Ik neem aan dat de vertegenwoordigers van deze beweging me onder elkaar een plek hebben toegewezen als een uitging van hun vriendelijkheid en goede wil.

Met de inspanningen van gewaardeerde mensen, zoals uzelf, die zijn samengekomen om een gelukkige wereld op te richten die is gebouwd op universele waarden en om “eilandjes van vrede” voor de toekomst op te zetten, hoop ik dat deze beweging zich zal uitspreiden en ons naar de horizon zal dragen waar culturen en beschavingen elkaar ontmoeten en consensus bereiken. In mijn beleving kunnen deze activiteiten, die tot dusver in gang gezet zijn onder de namen van “begrip,” “tolerantie” en “dialoog,” vanaf nu beter worden vervolgd binnen het kader van het benadrukken van, en het verzamelen rondom, universele menselijke deugden, en binnen een kader van respect voor de positie van degenen met “andere” percepties, geloven en ideeën.

Ik waardeer de inspanningen van de architecten van dit idee, zij die vandaag onder u zijn en zij die afwezig zijn, die zich hebben verbonden aan het realiseren van dit doel en ik geloof dat de toekomstige generaties zich hen met dankbaarheid zullen herinneren. Ik vind het heel spijtig dat ik niet in staat ben om deel te nemen aan dit onderscheidende symposium waarvoor ik zoveel voel in mijn hart. Ik voel me niet lekker; mijn bloeddruk wordt veel te hoog bij de minste opwinding. Daarnaast heb ik nog niet eens één procent van de inspanning geleverd die jullie hebben geleverd voor deze bijeenkomst.

Ik geloof dat “dialoog” en “respect voor standpunten van iedereen” de sterkste bescherming bieden tegen alle ongelijkheden die ontstaan vanuit verdeeldheid, verschillen of moeilijkheden bij het bereiken van overeenstemming, welke zich waarschijnlijk opdringen bij elke hoek die we omslaan op ons pad naar de toekomst als mensheid in zijn geheel; ik ben sterk van mening dat alle pogingen gericht op dialoog waardering verdienen.

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie van dit belangrijke symposium in deze tijden waarin de mensheid meer dan ooit genade, compassie en begrip nodig heeft. Ik wens alle deelnemers succes en ik stuur hen mijn warmste groeten en diepste respect.

M. Fethullah Gülen

Fethullah Gulen betuigt deelneming aan de slachtoffers van de Pakistaanse aardbeving

Fethullah Gulen betuigt deelneming aan de slachtoffers van de Pakistaanse aardbeving.

HET INTERNATIONALE SYMPOSIUM: “DE INTERRELIGIEUZE BIJEENKOMST VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG IN HET NIEUWE MILLENIUM: HET VINDEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GROND” VAN DE STICHTING

Voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 juni 2006 14:00 door Fethullah Gülen donderdag 10 november 2005 02:00
Beste gasten en geachte leden van de Niagara Stichting, leden van alle organisaties en educatieve instellingen, zeer eminente geleerden die hebben bijgedragen met hun artikelen en allen die hebben samengewerkt aan de organisatie van deze conferentie getiteld: “Naar Interreligieuze Dialoog in het Nieuwe Millennium: het Vinden van Gemeenschappelijke Grond.”

Ten eerste, ten behoeve van kennis en onderwijs en sprekend voor de mensheid, wil ik mijn oprechte dank betuigen aan de intellectuelen die vanuit verschillende plekken binnen de Verenigde Staten, Europa en Turkije zijn gekomen en die hun academische expertise hebben gewijd aan het bouwen van bruggen van vrede tussen culturen en religies.

Ik ben vol van veelbelovende verwachtingen dat het nieuwe millennium een veel vreedzamere wereld zal voortbrengen dan voorgaande eeuwen. Ik ben zo hoopvol dankzij de dialoogactiviteiten die zijn geïnitieerd onder de religies van de islam, het christendom en het Jodendom evenals onder de oude Indiase en Chinese religies; dit zijn de religies die elkaar eeuwenlang hebben uitgedaagd, ondanks het feit dat ze gelijke fundamentele beginselen bevatten en ontspringen uit dezelfde bronnen.
Deze activiteiten, die tot dusver in gang zijn gezet onder de namen van “begrip,” en “tolerantie” en “dialoog,” zouden beter worden gedefinieerd binnen het kader van het benadrukken van, en het verzamelen rondom, universele menselijke deugden, en binnen een kader van respect voor de positie van degenen met “andere” percepties, geloven en ideeën.

Met de inspanningen van gewaardeerde mensen als uzelf, die zijn samengekomen om een gelukkige wereld te bouwen op universele waarden en om “eilandjes van vrede” voor de toekomst op te richten, hoop ik dat deze beweging zich zal uitspreiden en ons zal dragen naar de horizon waar culturen en beschavingen elkaar ontmoeten en consensus bereiken

Ik waardeer de inspanningen van de architecten van dit idee, zij die vandaag onder u zijn en zij die afwezig zijn, die zich hebben verbonden aan het realiseren van dit doel en ik geloof dat de toekomstige generaties hen zich met dankbaarheid zullen herinneren. Ik vind het echter heel spijtig dat ik niet in staat ben om deel te nemen aan dit onderscheidende symposium omdat ik me niet goed voel; mijn bloeddruk wordt veel te hoog bij de minste opwinding. Daarnaast heb ik nog niet eens één procent van de inspanning geleverd die jullie hebben geleverd voor deze bijeenkomst.
Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie van dit belangrijke symposium in deze tijden waarin de mensheid meer dan ooit genade, compassie en begrip nodig heeft. Ik wens alle deelnemers succes en ik stuur hen mijn warmste groeten en diepste respect.

M. Fethullah Gülen

Dit symposium, dat is gesponsord door de Niagara Stichting, zal worden gehouden in november 10-11-2005. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: http://www.interfaithgathering.org

Een hartenkreet voor de slachtoffers de orkaan Katrina

Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door de orkaan Katrina, de grootste orkaanramp voor de Verenigde Staten in een eeuw, waarvan de omvang met elke dag die verstrijkt duidelijker wordt.

Ik verwacht dat moslims van over de hele wereld hun vrienden in Amerika bij zullen staan door hulp te bieden, door te helpen de materiële en immateriële wonden te laten helen en door in de meest urgente behoeften te voorzien van allen die slachtoffer zijn geworden van de horror van Katrina.
We kunnen niets minder verwachten van moslims wier gevoel voor moraliteit wordt geïnspireerd en geleid door het voorbeeld van de Profeet Mohammed die zelfs degenen wilde helpen die hem hadden vervolgd tijdens de grote hongersnood die Mekka trof in 629 na Chr. (gedurende zijn zevende jaar van verbanning uit Mekka).
Mijn innige medeleven gaat uit naar allen die genereus meewerken om hun buren en vreemden gelijkelijk bij te staan, ongeacht hun religie, taal, ras of geslacht en die alles geven om de trieste herinneringen aan deze vreselijke ramp uit te kunnen vagen. Ik bid dat hun dienstverlening en opoffering gelijk zal blijken te zijn aan deze verschrikkelijke tragedie en zal helpen om uit hopeloosheid hoop te laten ontstaan. Het herinnert ons allen aan onze gemeenschappelijkheid in het mens zijn.

M. Fethullah Gülen

De boodschap gericht aan de internationale conferentie over de Islam die is gehouden op 29-30 April 2005 op de universiteit van Wisconsin-Madison

De boodschap gericht aan de internationale conferentie over de Islam die is gehouden op 29-30 April 2005 op de universiteit van Wisconsin-Madison.

Aan de leden van Dialoog Internationaal en de anderen die hebben geholpen om deze belangrijke conferentie te organiseren, aan de faculteitsleden, academici en studenten van UW Madison die hebben bijgedragen aan de conferentie en aan de achtenswaardige sprekers en gewaardeerde gasten:

Ik ben diep bedroefd dat mijn voortdurende gezondheidsproblemen me verhinderen zo’n belangrijke bijeenkomst van eminente mensen bij te wonen. Ik geloof dat als de hele mensheid richting de toekomst marcheert, de dialoog ons veiligste toevluchtsoord is voor elke soort van verdeeldheid en moeilijkheden die voortkomen uit verschillen. Ook vind ik het prijzenswaardig dat u zich rond dit onderwerp heeft verzameld.

In alle religies worden, zoals in toenemende mate wordt geconstateerd door geleerden als uzelf, dezelfde grondslagen en waarheden benadrukt. Elke boodschapper die door God is gezonden, continueerde, perfectioneerde en completeerde de hoofdbeginselen van de voorgaande boodschapper in het licht van de omstandigheden en van de benodigdheden van het huidige tijdperk. Dat is te zeggen, ze herhaalden allemaal de boodschap van de vorige boodschappers, perfectioneerden deze conform de nieuwe omstandigheden en voorwaarden, weidden uit over de kwesties die uitleg behoefden en hervormden de boodschappen die vernieuwd dienden te worden. Alle profeten focusten op dezelfde onderwerpen: de Eenheid van God, het Profeten-ambt, Leven na de Dood en aanbidding. De individuele stijl, persoonlijke wijze en keuze van retoriek daargelaten, zijn deze grondslagen de essentie van de boodschap van iedere profeet. De verschillen tussen religies -waarmee ik de mate waarin over kwesties wordt uitgeweid, waarin ze worden verduidelijkt, waarin ze worden samengevat of juist mysterieus blijven, en de mate waarin sommige handelingen toegestaan of verboden zijn, bedoel –die verschillen zijn gerelateerd aan de eigentijdse vooruitgang en de ontwikkeling van de mensheid in die tijd. Met elke nieuwe manifestatie van Zijn Woord (of openbaring), verklaart God het universum en geeft hij gedetailleerde richtlijnen en specifieke wetten aan elk volk volgens het bestaande niveau van wetenschap en kennis, perceptie en volgens het soort problemen en de behoeften waarmee het geconfronteerd werd.

Derhalve was er, ondanks het feit dat de logica en betekenis gelijk bleef, een continue vernieuwing in het uitweiden over hetgene dat was samengevat, het verbieden van dingen die waren toegestaan, het veralgemenen van bijzondere en het verklaren van het mysterieuze.

Dit betekent dat, wat werd beschouwd als voldoende voor beginners, nadere toelichting vereiste om aan de behoeften te kunnen voldoen van hen die later kwamen; dat wat geschikt was voor woestijnbewoners, nadere toelichting vereiste om aan de behoefte van stadsbewoners te kunnen voldoen.

Hierdoor zijn er kleine veranderingen geweest op secundaire punten in de boodschappen van de profeten, van de eerste tot de laatste. Deze veranderingen zijn echter beperkt gebleven tot de details en geen ervan is gerelateerd aan de ware essentie van de boodschap. Voor wat betreft meningsverschillen, geschillen en oorlogen die resulteren uit de verschillen tussen leden van verschillende religies, deze zijn niet afkomstig uit de essentie van de geopenbaarde godsdienst, maar uit menselijke beweegredenen zoals verkeerde interpretaties, haat en woede, eigenbelang en hebzucht; deze conflicten waren en zijn geïnitieerd door hen die afstand hebben genomen van de wezenlijke boodschap.

Sterker nog, sinds het begin heeft iedere profeet zijn volgelingen geleid als was hij een ambassadeur van de liefde (ask-emiri) en hij construeerde zijn interacties met hen in liefde. Profeet Mozes (vzmh) heeft zijn stam om zich heen verzameld met woorden van liefde en hij heeft hen gered van de brandende haat van de Farao. Profeet Jezus (vzmh) creëerde een levensgedicht over liefde, een leven dat een meesterwerk van liefde was, en hij vervulde zijn missie door dit gedicht in verschillende vormen uit te voeren. Profeet Mohammed (vzmh) was heel zijn leven de stem van genade. De Thora, het Nieuwe Testament en de Koran zijn tekenen van Gods Attribuut van de taal; deze taal is het ontmoetingspunt van liefde en verlangen.

De Almachtige God heeft alle profeten die mensen uitnodigen in liefde, vrede en geluk in beide werelden, op een unieke manier perfect gemaakt en hij heeft ze bekend gemaakt door deze unieke attributen. Profeet Adam was het symbool van zuiverheid, Profeet Noah werd gered van de zondvloed, Profeet Mozes werd aangesproken door God, Profeet Jezus was gezegend met de geest van God, Profeet Mohammed was Gods Beminde (Habibullah). Profeet Abraham was de Vriend van God (Halilullah). Halîl betekent trouwe compagnon of boezemvriend die komt in de aanwezigheid van de Vriend (God) en die Zijn barmhartigheid voelt in het diepst van zijn hart. Profeet Abraham is de eerst persoon die dit niveau van loyaliteit heeft bereikt, voor zover we hebben gehoord. Ik geloof dat de diepste, meest oprechte vorm van vriendschap, die geïllustreerd en vertegenwoordigd wordt door de Profeet Abraham, tegenwoordig zelfs nog noodzakelijker is. Het stichten van wereldvrede zal alleen mogelijk zijn in de geest van deze unieke vorm van vriendschap. De grootste verantwoordelijkheid voor het stichten van deze vrede ligt bij de afstammelingen van Abraham.

Ja, ondanks het feit dat er verschillen zijn in jurisprudentie volgens de behoeften van verschillende geografische en maatschappelijke omstandigheden, presenteren de geopenbaarde godsdiensten exact hetzelfde model van geloof en ethiek aan de mensheid. Ze hebben de mensen allemaal dezelfde basiswaarheden geleerd over het bestaan van God en eenheid, het doel van het menselijk leven en de schepping, het dienen van God en de manier waarop dit zou moeten, de ethische gedragingen en de levensstijl waar de Schepper van houdt en waaraan Hij de voorkeur geeft; juist en onjuist, goed en fout, de manier waarop mensen hun leven zouden moeten organiseren in deze wereld en de dingen die gedaan moet worden als voorbereiding op het hiernamaals en het eeuwige leven.

Zij die behoren tot de verschillende religies die zijn geopenbaard in verschillende tijden en op verschillende plaatsen, beoefenen en delen, ondanks al hun verschillen, dezelfde ethische beginselen. Basiswaarden zoals het vermijden van diefstal, moord, overspel, liegen en het beleefd en respectvol zijn naar anderen, zijn gemeenschappelijke waarden. Deze zeden verenigen ook de islam, het christendom en het jodendom. Net zoals ze worden ontmoedigd in de islam, wordt men in het christendom en het jodendom ook behoed voor onethische gedragingen als ondankbaarheid, hoogmoed, liegen, hebzucht, gebrek aan respect, roddelen, hypocrisie, bedrog, agressiviteit, instigatie, ontrouw, gierigheid, laster en onrechtvaardigheid. Mensen worden daarvoor in de plaats opgeroepen om respectvol, liefdevol, billijk, barmhartig, genadig, hulpvaardig, nederig, eerlijk, betrouwbaar, genereus, loyaal, zelfopofferend en beminnelijk te zijn.

Vele groeperingen in de wereld verdedigen een opvatting die lijnrecht staat tegenover deze ethische waarden die zijn bijgebracht door geopenbaarde religies. Materialisme bijvoorbeeld, is in de laatste 200 jaar zeer krachtig geworden in de wereld; mensen zijn aangemoedigd om alleen aan hun eigen voordeel te denken en om geen regels of voorschriften in de weg te laten staan van hun gewin. Gevechten en conflicten, mensen die elkaar aanvallen om een stuk land of om de macht en autoriteit, het dagelijks meer en meer onderdrukken van behoeftigen en zwakken, het verspreiden van onrecht en het toenemen van immoraliteit zijn slechts een paar voorbeelden van een dergelijke ontaarding. De situatie vereist dat de volgers van de geopenbaarde godsdiensten zich verenigen om de mensheid te redden van de misleiding door materialisme. Het komt neer op de joden, de christenen en de moslims, met oprechtheid en gezond verstand, om samen te werken en elkaar te helpen in de strijd tegen dit soort kwaad.

Ik zie twee kanten van onze wereld, uitgeput door de conflicten en oorlogen van onze tijd: vanuit één perspectief is het een potentiële nieuwe locatie voor oorlogen en conflicten ten gevolge van de hebzuchtige honger van de mens, maar vanuit een ander perspectief is het een wieg van broederschap, liefde en eenheid ten gevolge van inspanningen van mensen zoals u die de ambassadeurs zijn van vrede en dialoog. Ik heb de hoop dat de toekomst het leven zal schenken aan een vrolijkere, eerlijkere, barmhartigere en tolerantere wereld als gevolg van initiatieven tot dialoog, beginnend onder moslims, christenen en joden die, ondanks het feit dat ze met elkaar hebben gestreden en dat ze al eeuwen tegenover elkaar staan, zijn geworteld in en gevoed door dezelfde bron en die dezelfde beginselen delen. Deze initiatieven onder de 3 grootste wereldgodsdiensten hebben zich uitgebreid naar het hindoeïsme en naar Chinese religies.

Islam draagt ook enorm bij aan de constructie van deze gelukkige wereld en toekomstige “eilandjes van vrede”, die het wensbeeld zijn en die worden nagestreefd met behulp van dialoog en tolerantie. In taalkundig opzicht komt het woord islam voort uit de woorden vrede, orde en harmonie; het betekent dus de volledige onderwerping aan de Almachtige God, samen met gehoorzaamheid en acceptatie van de regels en orders, zodat niemand ooit schade ondervindt van de tong of hand van een moslim.

Islam is een levensstijl van rechtvaardigheid en harmonie in de breedste vorm, op het niveau van het individuele, de familie en de maatschappij. Iemand die de islam praktiseert denkt eerlijk, leeft eerlijk en zal altijd proberen om nooit om andermans rechten te schenden. Uitgaande van zichzelf staat een moslim op tegen onrechtvaardigheid en vervolging en is hij of zij extreem gevoelig met betrekking tot de rechten van anderen; ze beschermen de rechten van anderen nog beter tegen schending, dan hun eigen rechten. Moslims leven volgens een metaforische balans, ze vermijden extremen.

De islam stimuleert gelijkheid als de wil van de Almachtige God en verkrijgt wederzijds respect van de medemensen; de islam verklaart dat elke poging om deze gelijkheid te verzwakken of vernietigen de grootste misdaad tegen de mensheid zou zijn. Het verwerpt onmiskenbaar klassenverschillen gebaseerd op huidskleur, ras, regio en sociale status en vecht rationeel op ieder platform tegen deze verdorven interpretatie. De islam omarmt elke individueel en iedere groep met dezelfde gelijkheid en warmte. Het speelt op dezelfde wijze in op de verwachtingen en de behoeften van een ieder. Alsof het de longen uit het lijf schreeuwt dat niemand superieur is aan een ander menselijk wezen, benadrukt het regelmatig gelijkheid en gelijke kansen voor iedereen. Islam stelt sociale structuren die zijn gebaseerd op familieachtergronden aan de kaak en verwerpt onmiskenbaar differentiële behandeling gebaseerd op klasse, zelfs als dit zich alleen afspeelt op de eenvoudigste of kleinste gebieden van het leven.

Zij die een ideologische en politieke benadering van de islam hebben, kunnen – soms als gevolg van vooroordelen en soms als gevolg van het slechte voorbeeld en de inconsistentie van mensen die zichzelf valselijk presenteren als moslims – zichzelf niet bevrijden van een beeld van de islam vanuit het perspectief van de meest algemene en overheersende ideologische systemen en visies en ze hebben daardoor een onjuiste voorstelling van de islam. Daarnaast hebben sommige moslims geprobeerd om de islam te verzoenen met de huidige ideologieën en systemen en ze hebben vaak een verontschuldigende aanpak gekozen om dat te bereiken; daarom konden ze de islam niet presenteren in zijn authenticiteit en werd de islam steeds met een ander imago neergezet. De islam werd bijvoorbeeld aan het einde van de 19e eeuw en in het eerste kwartaal van de 20e eeuw geassocieerd met liberalisme, kapitalisme en de beginselen waarop zij gebaseerd zijn; de islam werd na de Tweede Wereldoorlog ook vergeleken met het socialisme ten gevolge van het opkomende imago van het communisme en socialisme in de derde wereld en in de islamitische wereld. De huidige benadering is om de islam te identificeren met globalisatie en de daarbij behorende waarden. Terwijl de islam gisteren in de eerste plaats werd gepresenteerd als een economisch en politiek systeem, wordt het vandaag de dag gepresenteerd op een compleet andere manier: wanneer reacties en kritieken op de door anderen gevormde agenda, worden gepresenteerd als islamitische standpunten of kritieken, wordt de islam gedegradeerd tot het niveau van reactionaire filosofie.

In werkelijkheid is de islam een uniek systeem voor de mensheid dat kan worden geïmplementeerd in elk aspect van het leven en binnen zijn applicatie is er op verschillende aspecten flexibiliteit van implementatie. Het biedt verschillende oplossingen voor de problemen waar mensen tegenaan lopen, van de kleinste conflicten die zich in het individuele leven of het familieleven voordoen tot de meest complexe, maatschappelijke kwesties. Vanaf het eerste moment dat de islam in het hart van iemand binnenkomt, omvat het in de breedte en lengte elk detail van het leven, tot aan de kleinste morele vragen aan toe. Elk deel van zijn boodschap is universeel, een meesterwerk van maatschappelijke harmonie, een frisse wind van dialoog en tolerantie. Onbeschoftheid, onenigheid, woede en haat zijn weerspiegelingen van de geest en het hart van de tegenstanders van de islam of reactionaire uitbarstingen van ongeschoolde volgers van islam, die voortkomen uit hun afgunst. In een hart waar de islam is gevestigd is enkel en alleen liefde, compassie en tolerantie voor de Schepping, voorkomend uit de liefde voor de Schepper. Er kan zelfs geen haat, woede of afgunst zijn in een hart dat vertrouwen en een connectie met God heeft. Zo’n hart versterkt en verjongt zijn geloof, zijn relatie met de Ondersteuner, zijn focus en zijn richting elke dag, elke week en elk jaar in verschillende vormen van aanbidding en als dit hart puur blijft, is er geen mogelijkheid dat het openstaat voor vijandigheid.

Ten slotte, interreligieuze en interculturele dialoog is een must. De eerste stap is (zoals een hedendaagse moslimgeleerde benadrukte) om de controversiële kwesties tussen verschillende religies ter zijde te leggen, en om de gemeenschappelijke punten, waar er veel meer van zijn, naar voren te brengen. Mevlâna Celâleddin Rumî heeft gezegd: “Eén van mijn voeten is in het centrum, de andere bevindt zicht afwisselend in alle 72 landen”. Als we zo denken, moeten we een cirkel tekenen die groot genoeg is om niet alleen religieuze mensen op te nemen, maar heel de mensheid, en we moeten onze handen in vrede uitstrekken naar iedereen. Het is belangrijk dat we niet vergeten dat alle relaties tussen geciviliseerde mensen plaatsvinden door dialoog, door het uitsluiten en achterlaten van het gebruik van dwang naar elkaar om elk doel maar na te streven.

Met deze gedachten wil ik iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt om deze conferentie over “Islam en Dialoog” te organiseren, en ik wil de deelnemers feliciteren. Ik vraag uw vergeving voor het feit dat ik niet in staat was om naar Wisconsin te reizen vanwege mijn gezondheidsproblemen en ik stuur u mijn diepste respect en mijn hartelijke groeten.

M. Fethullah Gülen

Fethullah Gulen’s begroeting aan SAIS en de Turkse stichting voor journalisten en schrijvers die samen de conferentie verzorgen over Islam, secularisme en democratiein Turkije op 19-20 april

 

 

Zijne excellentie Minister van Staat Dr. Mehmet Aydin, Geachte gasten, Dames en Heren:
Welkom op de zevende Abant Conferentie in Washington, DC. Ik zou heel graag in staat zijn geweest om deel te nemen aan deze conferentie maar mijn welbekende kwalen zitten mij wederom in de weg. Namens de stichting voor journalisten en schrijvers ben ik u dankbaarheid verschuldigd voor uw interesse en deelname aan deze waardevolle conferentie. Dank u allen.

Turkije, een land met een overweldigende moslimbevolking, presenteert zichzelf in zijn geschreven grondwet als een “seculiere, democratische en sociale staat, gebaseerd op gerechtigheid.” Ik ben ervan overtuigd dat de vraag hoever Turkije is gegaan om dit doel te bereiken, zeer doeltreffend door u – de meest deskundige groep van geleerden op dit gebied – zal worden geanalyseerd en beantwoord.

Het brainstormen op deze internationale conferentie zal niet alleen helpen om de vooruitgang die Turkije heeft gemaakt te beschrijven, maar tegelijkertijd zal het zijn licht laten schijnen op de implicaties voor de wereld – in het bijzonder de moslimwereld. Gedurende de laatste paar eeuwen heeft de moslimwereld een ernstige crisis ondergaan. Bovendien heeft de huidige geprononceerde politieke, ideologische en religieuze polarisatie in de wereld helaas een in toenemende mate serieuze bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid naar voren gebracht. De ervaring van Turkije biedt enkele waardevolle lessen en suggesties aan hen die een manier zoeken om uit deze internationale crisis te geraken en het biedt misschien zelfs meer.

Een Turkije dat is toegewijd aan de visie van Ataturk “Hedendaagse Beschaving” en “Vrede thuis, vrede in de wereld,” integreerde meer en meer in de internationale gemeenschap door het oplossen van zijn moeilijke binnenlandse- en buitenlandse zaken’; een Turkije dat in vrede leeft met zijn buren en dat zich aansluit bij de Europese Unie, dat zijn vriendschap met de VS heeft versterkt, dat zijn positie binnen de NAVO consolideert en dat is gekroond met een ideale interpretatie van democratie, secularisme en islam, zal zichzelf, daar ben ik zeker van, voorstellen als een leidende kandidaat voor de rol van bruggenbouwer tussen beschavingen.
Het is niets minder dan een grote eer en een privilege om in staat te zijn deze zaken te bespreken op een zo uitstekend academisch instituut als Johns Hopkins Universiteit, School voor gevorderde Internationale Studies (SAIS) en om de traditionele diversiteit en kwaliteit van het Abant Platform voort te zetten.
Op dit moment wil ik iedereen hartelijk bedanken die onzelfzuchtig de uiterste inspanningen heeft geleverd aan het realiseren van deze conferentie en het, dat weet ik zeker, tot een succes maken ervan.
Accepteert u alstublieft nogmaals mijn excuses voor het feit dat ik niet bij u kan zijn en ik wens u een succesvolle conferentie toe.
Met vriendelijke groeten,

Fethullah Gülen
Erevoorzitter
Stichting voor journalisten en schrijvers, Turkije

Ware moslims kunnen geen terrorist zijn?

M. Fethullah Gülen

De stijl -die is aangenomen door degenen die anderen met haat en vijandigheid bejegenen en die hun verzet tegen moslims, joden en christenen, met uitzondering van henzelf, hebben aangescherpt met boosheid en die een smet op hen werpen door hen “ongelovig” te noemen- is totaal niet in overeenstemming met de islam. Zoals we hierboven hebben aangegeven is de islam een religie van liefde en tolerantie. Moslims zijn de bodyguards van liefde en affectie, die alle daden van terrorisme mijden en die hun lichaam hebben gezuiverd van allerhande haat en vijandigheid.

Islam betekent letterlijk “overgave”. Islam is de religie van tevredenheid, veiligheid en vrede. Het is een grote schande dat de islam, die is gebaseerd op deze beginselen, door anderen wordt gezien als zijnde gelijk aan terrorisme. Dit is een enorme historische fout omdat het geassocieerd worden met terrorisme voor een systeem dat, zoals we hierboven al aangaven, is gebaseerd op vrede en veiligheid, in de eerste plaats laat zien dat die mensen niets weten over de geest van de islam en dat ze niet in staat zijn om de islam in hun ziel te vatten.

Terwijl de Profeet (vzmh) zijn uiterste best deed om respect te tonen aan anderen, betekent het feit dat mensen vandaag de dag verwijzen naar religie als ze anderen beledigen, dat ze hun Profeet niet juist hebben begrepen. Dit is zo omdat er geen ruimte is voor haat en vijandigheid in zowel de islam als in de veelkleurige wereld van zijn afgezant Mohammed (vzmh).

Islam betekent letterlijk “overgave”. Islam is de religie van tevredenheid, veiligheid en vrede. Deze principes zijn zo alledaags in het leven van een moslim dat wanneer hij alles stopt om te bidden (Namaaz), hij alle banden met de wereld doorsnijdt, knielt, zich neerwerpt voor God en dan met zijn handen ineengevouwen in respect voor God staat. Wanneer hij uit het gebed komt, is het alsof hij een nieuw leven begint. Hij beëindigt het gebed door degenen aan zijn linker- en rechterkant te groeten en hen gezondheid, veiligheid en vrede toe te wensen en gaat dan weg om zich bij de anderen te voegen.
Het groeten van anderen en hen vrede toewensen wordt beschouwd als één van de meest gunstige daden die men verricht in de islam. Toen aan de Profeet Mohammed (vzmh) werd gevraagd, “wat is de meest gunstige daad in de islam?” antwoordde hij inderdaad: “Het geven van eten aan anderen en het groeten van een ieder die je kent en niet kent.”

Beschuldigingen van terrorisme

Het is een grote schande dat de islam, die is gebaseerd op deze beginselen, door anderen wordt gezien als zijnde gelijk aan terrorisme. Dit is een enorme historische fout omdat het geassocieerd worden met terrorisme voor een systeem dat, zoals we hierboven al aangaven, is gebaseerd op vrede en veiligheid, in de eerste plaats laat zien dat die mensen niets weten over de geest van de islam en dat ze niet in staat zijn om de islam in hun ziel te vatten. Men zou de islam moeten onderzoeken door middel van eigen bronnen van de islam en door middel van zijn eigen ware vertegenwoordigers uit de geschiedenis en niet door de daden van een kleine minderheid die een verkeerde voorstelling geeft. De waarheid is dat er is geen wreedheid of onverdraagzaamheid in de islam. Het is geheel en al een religie van vergeving en tolerantie. Zulke pijlers van liefde en tolerantie als Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi, Bediuzzaman en soortgelijken, drukten dit aspect van de islam prachtig uit en gingen de geschiedenis in als voorbeelden van deze affectie en tolerantie.

Jihad in de Islam

De jihad is een element van de islam dat is gebaseerd op bepaalde principes die erop gericht zijn om alle obstakels die in de weg staan van de verdediging of de verheffing van de naam van God, te verwijderen. We kunnen ontelbare voorbeelden vanuit de geschiedenis noemen in relatie tot dit onderwerp. Als land hebben we op vele fronten een degelijke verdediging opgebouwd zoals bij Canakkale en Trablusgarp. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we tegen de vijanden die van plan waren ons land te bezetten gezegd: “Jullie zijn gekomen om ons beschaving bij te brengen. Wat goed van jullie. Wees welkom. Kijk, jullie hebben soldaten meegebracht?” Er zullen altijd gevechten zijn, dat is een onontkoombare realiteit van de mensheid. Maar, de verzen in de Koran openbaarden zich aan Mohammed (vzmh), ze specificeerden de voorwaarden voor de jihad die door anderen worden verkeerd worden geïnterpreteerd als ware ze het hoofddoel van de islam. In essentie zijn deze mensen, die erin falen de ware geest van islam te bevatten, niet in staat om een evenwicht te vinden tussen de hoofd- en bijzaken en dit leidt hen, als het gepaard gaat met het feit dat zij worden verteerd door haat, tot het verkeerd interpreteren van de islam. En dat terwijl de borst van een ware moslimgemeenschap gevuld is met liefde en affectie voor alle schepsels. Een dichter schreef eens: “Mohammed is voortgekomen uit affectie; wat moet er, zonder Mohammed, van affectie worden!”

Liefde verbindt het bestaan

Ja, Mohammed (vzmh) is een man van genegenheid. Hij staat ook bekend als “Habibullah”, wat afkomstig is van het woord ‘habib’ hetgeen ‘hij die van God houdt en die geliefd is door God’ betekent. Mystici zoals imam Rabbani, Mevlana Halid en Shah Veliyullah Dehlevi zeggen dat liefde de hoogste graad is.
God schiep de hele schepping uit liefde en de islam heeft dit delicate kantwerk van zijn liefde verfraaid. Om met de woorden van een andere grote mysticus te spreken: ‘Liefde is de raison d’etre voor het bestaan van creatie.’ We kunnen natuurlijk, ondanks dit alles, niet ontkennen dat de islam een element van geweld in zich heeft uit naam van afschrikwekkend middel. Sommige mensen nemen deze elementen, die secundair zouden moeten zijn, echter en beschouwen ze als datgene waar islam over gaat, terwijl de islam juist vreedzaam is. Een vriend van me die deze gevoelens deelde, zei me eens: “Je praat met iedereen zonder beperkingen op te leggen. Hierdoor breekt de spanning die we hebben, terwijl we hebben geleerd dat we, volgens de islam, onze vijandelijkheid aan bepaalde mensen zouden moeten laten zien in de naam van God.” Deze gedachte komt eigenlijk voort uit de onjuiste interpretatie van dit idee. In de islam moet van alles dat is geschapen worden gehouden in de naam van God. Datgene wat moet worden gehaat en waartegen vijandigheid moet worden getoond, is de onzuivere en immorele gedachte en blasfemie. God heeft de mens bedoeld als vriendelijk schepsel (Isra 17/70), en je kunt zeggen dat iedereen, in meerdere of mindere mate, gezegend is met die kwaliteit. De Profeet van God (vzmh) kwam langs een Joodse begrafenis en hij stopte even om zijn respect te betuigen. Toen hij erop werd gewezen dat de persoon die werd begraven joods was, antwoordde Mohammed: “ Hij is echter nog altijd mens.” Hij toonde de waarde die in de islam aan de mensheid wordt gegeven.

Ja, dit was de mate van respect voor mensen van onze Profeet (vzmh). Dat wat achter bepaalde moslims of instellingen ligt die de islam verkeerd begrijpen en die betrokken raken bij terroristische aanslagen die in de gehele wereld plaatsvinden, moet niet worden gezocht in de islam maar in de mensen zelf, in hun verkeerde interpretaties en in andere factoren. Zoals islam geen religie van terrorisme is, zo kan van moslims die de islam correct begrijpen niet worden gedacht dat zij terrorist zijn.
Gegeven het feit dat er uiteraard uitzonderingen zijn, zijn de interpretaties van islam door de Turken zeer positief. Als we het begrip van de islam, zoals het werd beschouwd door pijlers van affectie zoals Mevlana en Yunus Emre, kunnen verspreiden door de hele wereld, en als we hun boodschap van liefde, dialoog en tolerantie kunnen overbrengen naar de mensen die smachten naar deze boodschap, dan zullen mensen van over de hele wereld in de armen rennen van de liefde, vrede en tolerantie die we vertegenwoordigen.

De tolerantie in de islam is zo uitgestrekt dat de Profeet (vzmh) specifiek zelfs uitspraken die mensen zouden kunnen beledigen, verbood. Ondanks alle zelfopofferende pogingen door Mohammed, faalde Ebu Jehil erin om moslim te worden en hij stierf als een stakker. In feite betekent de naam Jehil onwetend. In feite spendeerde deze onwetende en vervloekte man zijn hele leven als vijand van de Profeet (vzmh) wiens houding een tweede natuur is geworden voor moslims. Dat gezegd hebbende, kort na de verovering van Mekka, begon Ebu Jehils zoon in een bespreking dingen te zeggen die ingingen tegen zijn vader en hij werd daarvoor berispt door de Profeet (vzmh).

Respect voor de mensheid

In een ander Hadith [verhaal van de woorden en daden van de Profeet (vzmh)] zei hij dat het een grote zonde is om te vloeken op iemands vader of moeder. Ze vroegen hem of mensen ooit vloekten op hun schoonfamilie. Hij antwoordde dat als een man vloekt op de vader van een andere man; of als iemand vloekt op de moeder van iemand anders, hij daardoor veroorzaakt dat er op zijn eigen moeder of vader wordt gevloekt en daardoor is hij in feite schuldig aan het vloeken op zichzelf.
Daar waar de Profeet (vzmh) er alles voor deed om respect aan anderen te tonen, betekent het feit dat mensen vandaag de dag religie aanhalen wanneer ze anderen beledigen, dat ze hun Profeet niet goed hebben begrepen. Dit is zo omdat er geen ruimte is voor haat en vijandigheid in zowel de islam als de veelkleurige wereld van zijn afgezant Mohammed (vzmh).

Dienaren van God

Als we de Koran lezen zien we dat het in alle opzichten is gebaseerd op vergeving en tolerantie. In de passage ‘Het Huis van Imran’ in de Koran staat: ‘Zij die welwillend hun ongedwongenheid en puurheid spenderen, en zij die hun toorn onderdrukken en mensen vergeven; God heeft hen die goed doen lief.’ (Al e-Imran 3/133) Laat het ons verder uitleggen. Je loopt tegen een incident aan dat je bloed laat koken; mensen hebben je vervloekt en beledigd. Je zou je, zo goed als je kan, onverschillig moeten gedragen en niet moeten reageren. De Koran laat zien hoe mensen van goede zeden zich zouden moeten gedragen, zelfs op momenten dat je zou willen snauwen. “Dat zijn zulke grootmoedige mensen dat wanneer zij geconfronteerd zouden worden met gebeurtenissen die hen gek maken, ze hun woede in zouden slikken alsof het een doorn was en ze de fouten van anderen door de vingers zouden zien.” De Arabische woorden uit deze passage betekenen veel. ‘Kezm’ betekent slikken wat niet geslikt kan worden terwijl Kazim betekent dat iemand zijn woede inslikt.

In een andere passage vertelt God zijn volgers: “En zij die geen valse getuigenis willen afleggen. En wanneer ze trivialiteit passeren, passeren ze op edelmoedige wijze.” (Al-Furqan 25/71)

Een islamitische stijl

Wanneer we kijken naar het verheven leven van de Profeet (vzmh), zien we dat hij alles wat in de Koran staat toepaste. Tegen iemand die bij hem kwam en toegaf overspel te hebben gepleegd en die erom vroeg om gereinigd van zijn zonden ongeacht wat de straf zou zijn, zei de Profeet (vzmh) bijvoorbeeld: “Ga naar huis en heb berouw. Er is geen zonde die God niet vergeeft.” Een ander Hadith vertelt ons hoe een persoon een ander er bij de Profeet (vzmh) van beschuldigde van hem te hebben gestolen. Op het moment dat de straf zou worden uitgesproken, draaide de man zich om en hij vergaf de dief, waarop Mohammed (vzmh) zei: “Waarom heb je hem in eerste instantie niet vergeven?”

Dus, als dit allemaal tot in detail is onderzocht in de eigen bronnen, zal men inzien dat de stijl -die is aangenomen door degenen die anderen met haat en vijandigheid bejegenen en die hun verzet tegen moslims, joden en christenen, met uitzondering van henzelf, hebben aangescherpt met boosheid en die een smet op hen werpen door hen “ongelovig” te noemen- totaal niet in overeenstemming is met de islam. Zoals we hierboven hebben aangegeven is de islam een religie van liefde en tolerantie. Moslims zijn de bodyguards van liefde en affectie, die alle daden van terrorisme mijden en die hun lichaam hebben gezuiverd van allerhande haat en vijandigheid.

Dit artikel komt uit het boek: “Tolerantie en Atmosfeer van de Dialoog in de Geschriften en Uitspraken van Fethullah Gülen.” 09.17.2001