Geschreven door M. Fethullah Gülen

Ter verovering en heerschappij over het hart.

De afgelopen eeuwen heeft het mensdom de ene ontbering na de ander moeten doorstaan,  reizend rondom de putten des “doods”. Elke strijd om verlossing en verlichting heeft geleid tot nieuw onheil. Gedurende deze donkere periode hebben de hebzucht en passies van individuen, klassen, holdings en de maffia gemeenschappen in hun greep vastgehouden, en niet zozeer de gevestigde autoriteiten die officieel de macht hebben. Aldus is de enige maatstaf waarmee mensen en dingen gewaardeerd worden geld, en koopkracht.
In zulke tijden is het vanzelfsprekend dat mensen beoordeeld worden op basis van hun bezittingen (auto, woning). Materiële en financiële middelen of capaciteiten worden belangrijker geacht dan menselijke deugden zoals kennis, goed moreel, gezond verstand en fatsoen. Rijkdom kan gewaardeerd worden wanneer het ondergeschikt wordt gemaakt aan kennis, intellect, moed, eer en toewijding aan het dienen van anderen, maar wanneer het op zichzelf wordt gewaardeerd, in combinatie met hebzucht, kan het een bron van wreedheid zijn.
Wanneer mensen hun leven toewijden aan het bevredigen van dierlijke lusten, en rijkdom nastreven ten koste van alles, in plaats van te proberen eerlijk, hardwerkend en competent te zijn, dan zullen egoïstische, onwetende en sluwe mensen de maatschappij domineren. Morele waarden en menselijke deugden zullen uitblijven, en tevens zij die efficiëntie combineren met persoonlijke integriteit — exact zij die de maatschappij van dienst zouden kunnen zijn.
In vergelijking met de voorgaande eeuwen zijn mensen tegenwoordig wellicht welvarender en genieten ze meer gemak en comfort. Desalniettemin, zijn zij meer dan ooit verstrikt geraakt in hebzucht, bevliegingen, verslavingen, behoeftes en fantasieën. Hoe meer zij hun dierlijke lusten bevredigen, hoe sterker de driften worden; hoe meer ze drinken, hoe meer dorst ze hebben; hoe meer ze eten, hoe meer honger ze krijgen. Ze raken in de ban van duivelse gedachten over hoe zij nog meer kunnen verdienen, en verkopen hun ziel aan de duivel in ruil voor de meest banale voordelen. Ze breken geleidelijk aan met echte menselijke waarden.
De moderne mens, die zijn energie stopt in het nastreven van voorbijgaande materiële voordelen, en zo zichzelf verwoest en daarmee alle nobelere, echte menselijke gevoelens in de diepte van zijn wezen, verliest de sereniteit die het geloof met zich meebrengt, de tolerantie en zielsdiepte die mogelijk wordt gemaakt door de kennis Gods, of de sporen van liefde en spirituele vreugde. De moderne mens weegt alles op de schalen van materieel voordeel, onmiddellijk comfort, en de voldoening van het lichamelijk genot, en denkt slechts aan hoe hij zijn winst kan vergroten, wat hij kan kopen en verkopen, en zichzelf kan entertainen. Als hij zichzelf niet op een legitieme manier kan bevredigen, dan zal hij zelden aarzelen om illegaal te werk te gaan, hoe vulgair en vernederend ook.
Om verlost te worden van de verstikkende wereld van ongelovigheid en egocentriciteit, van het doelloos pendelen tussen valse moderne denkconcepten, handelingen, en het leven, zouden de mensen moeten trachten hun echte menselijk waarderen in hun diepste te herontdekken. Om te ontsnappen aan de stress en kwelling in de psychologische, spirituele, en intellectuele dimensies van het persoonlijke leven, en tevens de druk en conflict bij collectieve zaken binnen en tussen de landen, moeten ze de waarde van het geloof (liefhebben, morele waarden, metafysisch deken en spirituele training) herontdekken.
Geloven betekent weten dat de waarheid waar is, wat zij is en hoe zij is; liefhebben betekent die kennis beleven. Zij die niet geloven en niet liefhebben zijn slechts fysische entiteiten zonder het echte leven te kennen; ze zijn net als mechanische lijken. Geloof is de voornaamste bron van handelen, een manier om de schepping in je ziel te omarmen; liefde is het meest essentiële element en een transcendentale dimensie van echte menselijke  gedachten. Derhalve, zij die trachten een gelukkige toekomstige wereld op te bouwen die gebaseerd is op spirituele en morele waarden moeten eerst een bezoek brengen aan het geloofsaltaar, om zich vervolgens te begeven richting de preekstoel der liefde; alleen dan kunnen zij hun boodschap over geloof en liefde aan anderen overbrengen. In een poging om hun doelen te bereiken, mogen zij nooit en te nimmer vergeten dat hun invloed afhankelijk is van moraliteit en deugdzaamheid.
Moraliteit is de essentie van religie, en het meest fundamentele gedeelte van de Goddelijke Boodschap. Als deugdzaam en moreel zijn als heldhaftig wordt gezien– en dat is het – dan zijn de grootste helden de Profeten en vervolgens zij die hen oprecht en toegewijd volgen. Een echte Moslim is degene met een werkelijk universeel, en derhalve een Islamitisch, moreel. Iedereen kan zien dat de Koran en de Soenna – de manier of voorbeeld van de Profeet – een verzameling vormen van morele principes. De Profeet, de belangrijkste belichaming van de zeden, zei: “Islam bestaat uit goede zeden. God heeft mij gestuurd om de goede zeden te perfectioneren en aan te vullen.” De Moslimgemeenschap heeft altijd de goede zeden vertegenwoordigd en moet dit blijven doen, aangezien zij slechts door middel van zeden en deugdzaamheid eeuwigheid kan bereiken. Islamitische metafysica is een middel om het hoogste moraal te bereiken.
De metafysische gedachte is de inspanning van het intellect of geest om de schepping als geheel te omarmen en het waar te nemen met al haar dimensies. Zonder deze inspanning verandert alles in levenloze brokstukken. Aldus, het falen van de metafysische gedachte betekent de dood van het intellect. Alle grote beschavingen zijn geboren en hebben zich ontwikkeld in de armen van de metafysische gedachte. Zij die de metafysica en fysica (en tevens andere wetenschappen) beschouwen als conflicterende disciplines beseffen niet dat zij een rivier en zijn bron als tegenstrijdig zien.
Een andere dimensie van de metafysica is het zien van de schepping door middel van liefde. Liefde staat hier gelijk aan het waarnemen en houden van het gehele universum inclusief de inhoud en gebeurtenissen als een ononderbroken en onderling verbonden flux. Zij die deze ware liefde vinden streven noch rijkdom noch roem na; zij vinden vrede in de vlammen van hun liefde en zien het gezicht van hun geliefde te midden van de as van hun eigen bestaan. Ze bevinden zich op een onafgebroken reis van het dal van “zelfvernietiging in het bestaan Gods” tot de pieken van “het bereiken van permanentie door de permanentie Gods.” Deze bereiking kan mogelijk zijn door middel van strikte spirituele training.
Spirituele training betekent mannen en vrouwen de weg wijzen naar het doel van hun schepping. Door zich bewust te zijn van het uiteindelijke doel, kunnen mensen bevrijd worden van lichamelijke druk en aan een reis beginnen naar de essentie van hun bestaan.
Wij moeten het standpunt en idealen van de moderne mens veranderen. Omdat zij hun spirituele dynamiek kwijt zijn geraakt en ware identiteit hebben verloochend, zijn zij het slachtoffer geworden van zichzelf. Wij hopen dat, wanneer wij onze wil versterken en hierin volharden door middel van regelmatige aanbidding, en tevens onze wil beheersen door middel van onafgebroken zelfkritiek, de Almachtige God ons zal helpen deze gezegende missie te volbrengen. Het is onze plicht om de zaden te zaaien voor een betere Aarde in de toekomst. Het is aan God Zelf, indien Hij dit wil, om elke zaad tot een vruchtbare boom uit te laten groeien.
We zijn er heilig van overtuigd dat, door middel van doelbewuste inspanningen, deze corrupte wereld het leven zal schenken aan een nieuw begin waarin geloof en godsdienstigheid de geur zullen dragen van vrede, veiligheid en liefde overal. We zijn ervan overtuigd dat de toekomstige generaties zullen streven naar, en aangemoedigd worden, door de vervoering van een overvloed aan liefde, die verder gaat dan elk verlangen naar geld, roem, of hoge functies. Deze liefde zal ontstaan in het veroveren van het hart en, in ruil daarvoor, worden beloond met heerschappij over het hart.
Bron: Yeseren Dusunceler, Izmir 1996, p. 140–145

Read more:
NEW YORK TIMES – Full interview with Fethullah Gulen by Brian Knowlton

Topics covered in the interview include life in the United States, religious madrasas and secular schools, Fethullah Gulen's relations with the...

Close