Geschreven door Fethullah Gülen

Al het bestaande is geschapen om voor alle mensen vrucht te dragen. De aarde is voor de mensheid uitgedost. De hemel is als een koepel en de zon als een lamp die de wereld verlicht. Met uitzondering van de mens, vervult de gehele schepping zijn taak op nauwkeurige wijze en spreiden alle werelden die buiten het bereik van de mensheid liggen een absolute sereniteit, rust en vreugde ten toon. Ondanks de ontelbare objecten in de ruimte, overheerst een gevoel van sereniteit hun nimmer aflatende beweging en is er geen enkele verstoring of verwarring tussen hen te ontdekken. Hoewel de mensheid emoties, verstand en een bewustzijn heeft gekregen, zijn mensen toch nog in staat om deze universele vrede en harmonie te verstoren. Daar de mensheid meer dan enig andere soort de gevolgen van zijn eigen destructieve invloed ondervindt, zouden alle mensen zich met al hun wilskracht bij deze harmonie moeten voegen, de onderliggende redenen van deze rust en sereniteit moeten ontdekken en in overeenstemming daarmee handelen.

Ja, wij hebben de verantwoordelijkheid om de taken van het mens-zijn te vervullen. Als wij er, als gelovigen, op vertrouwen dat we op de goede weg zijn en voldoen aan de hieruit voortvloeiende imperatieven, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken. Aangezien een op geloof, aanbidding en het dienen van de mensheid gericht leven, verschoond blijft van materieel gewin en status, kan deze opdracht niet door conflicten of politieke confrontaties beïnvloed worden.

In feite kunnen mensen op basis van hun menselijke aard verschillende gedachten en gedragingen hebben. De verantwoordelijkheid van het dienen van God houdt hen echter op het rechte pad. Daar de weg en de vereisten zijn vastgesteld, is het doel bekend: alles als een teken van Goddelijke Wijsheid beschouwen, naar de Goddelijke reden achter gebeurtenissen zoeken en daar lering uit trekken. Net als natuurkunde, scheikunde, astronomie, astrofysica en biologie – allemaal benamingen van God’s schepping in het universum – wetten kennen, zo kent ook geschiedenis wetten. God heeft deze wetten door middel van Zijn Profeten en Boeken aan ons kenbaar gemaakt. Daarom is elke gebeurtenis een boodschap van Hem, een licht op ons pad, een bron van vreugde in ons hart.

Negatieve gevolgen van technologische vooruitgang

Vanaf de renaissance heeft de mensheid op het gebied van wetenschap en technologie verbazingwekkende uitvindingen gedaan. Met name in onze tijd hebben de informatietechnologie en transport zich tot ongelooflijke snelheden ontwikkeld. Dit is een tijdperk van snelheid. Voor sommigen neemt de tijd tussen gedachte, actie en bestemming af naarmate afstanden kleiner worden. Zij bereiken hun doelen in korte tijd of worden onverwachts verhinderd deze te bereiken. Wellicht gaan we in de toekomst een wereld tegemoet, waarin gebeurtenissen te snel plaatsvinden. De voor- en nadelen van een dergelijke wereld kunnen we niet begrijpen en voorlopig blijven dit onderwerpen voor science fiction. Hoewel we volledig op God en Zijn rechtvaardigheid vertrouwen, moeten we toch toegeven dat zulke vooruitzichten ons doen huiveren.

Wetenschap en technologie

Wetenschappelijk onderzoek, de wonderen der beschaving en de resultaten van technologische innovatie verdienen onze lof. De vraag is echter of snelheid en globalisatie, het product van zoveel inspanning en intellectueel streven, voor een hoger doel ingezet kunnen worden. Of tijd en ruimte, die iedere dag meer en meer in elkaar geperst worden, een verhevener doel kunnen dienen. Of zijn het eindpunten en doelen in en op zichzelf geworden, die de materiële verbetering van hun patenthouders dienen? Als het onthullen van de diepste geheimen en kennis over elke stad op aarde belangrijker is dan onze morele waarden en behoeften, zou een wereld zonder al deze vooruitgang, maar waarin mensen veel gelukkiger zouden zijn, dan niet wenselijker zijn?

Hoewel wetenschap en technologie nooit de eerste levensbehoeften van de mensheid zijn geweest, moeten ze niet ten gunste van bepaalde idealistische filosofieën verworpen worden. Dit zou namelijk op zijn hoogst een utopische verwerping zijn. Wat hier belangrijk is, is wie de wetenschap en technologie beheerst en welke doelen worden nagestreefd. In handen van een paar onverantwoordelijke individuen kan wetenschap de wereld in een hel veranderen, terwijl nog nooit iemand gewond is geraakt door een wapen in de handen van een engel. Zolang ze menselijke waarden dienen, vrede en geluk brengen, bijdragen aan internationaal evenwicht en de materiёle en spirituele problemen van de mensheid helpen oplossen, zijn wetenschap en technologie wenselijk. Als ze van deze doelen afwijken en slechts het belang van een paar mensen dienen, is de wereld beter af zonder.

Wetenschap en technologie dienen vanuit dit perspectief geëvalueerd te worden. Welk doel dient de wetenschap vandaag? Bevordert het verheven idealen als betere relaties tussen verschillende volkeren en landen, wederzijds respect, liefde, begrip en het achterhalen van de waarheid? Of leidt het tot nog meer misleiding, corruptie, laster, het opsporen van elkaars fouten, het schenden van elkaars privacy; of tot kapitaalzucht en machtswellust?

Als wetenschap en technologie negatieve drijfveren dienen, zullen zij een wereldwijde nachtmerrie veroorzaken. Als de globalisatie op deze ontwikkelingen wordt gebaseerd, zal het een vierde van de wereldbevolking aan drinkwater ontbreken, zal de verspreiding van ziektes toenemen, gezondheidszorg niet meer dan een industrie worden en de wereldwijde vervuiling verergeren. Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zal van democratische rechten verstoken blijven en terrorisme zal wereldwijd de overhand krijgen.

Beginselen van het sociale leven

De beginselen van het sociale leven bestaan uit vier aspecten: religie, wetten, morele waarden en macht.

Een samenleving zonder religie zal niet lang stand houden of anderen tot nut zijn. In wezen is religie een verschijnsel dat onafhankelijk van ons is vastgesteld en tot een deel van ons leven is gemaakt. Daardoor is het een doorslaggevend element dat in onze materiёle en spirituele behoeften voorziet en ons persoonlijke en sociale leven vormt.

Religie speelt ook een belangrijke rol bij het bepalen van de wetten die ons leven vormgeven. Wetten vormen geen doel op zich. Hun waarde hangt af van de mate waarin ze individuen en de samenleving dienen. Om een gezonde maatschappij tot stand te brengen, mogen wetten niet in strijd zijn met de natuur en de wetten der schepping. Daarnaast dienen ze rekening te houden met de religie, geschiedenis, sociologie en antropologie van het land. Als dit niet het geval zou zijn, zouden de wetten niet overeenstemmen met de beginselen van het land en eerder schadelijk dan bevorderlijk zijn voor de samenleving.

Bij het vastleggen van wetten is het belangrijk om volledige kennis over de mensheid te hebben, de wezenlijke aard van mensen in ogenschouw te nemen, hun behoeften en manieren om daaraan tegemoet te komen te begrijpen en de interpersoonlijke relaties en dynamiek van het deel uitmaken van de samenleving te analyseren. Hoewel wilskracht een rol speelt bij de toepassing van de wet, speelt religie ook een belangrijke rol. Een belangrijk onderdeel van religie is het geloof in het bestaan van een Oppermacht die voortdurend van onze intenties, gedachten en handelen op de hoogte is. Zodoende leert religie ons dat we, zelfs wanneer we de wet weten te omzeilen en de negatieve consequenties van onze wandaden in dit leven weten te ontlopen, we in het hiernamaals alsnog ter verantwoording zullen worden geroepen.

Religie en de morele waarden die daar de basis van vormen, zijn door de geschiedenis heen door breed geaccepteerd en staan los van tijd en plaats. De invloed van morele waarden op een individu hangt af van de religieuze overtuigingen die iemand heeft en de manier waarop deze worden nageleefd. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in de opvoeding van mensen, het handhaven van de wet en de hiermee samenhangende positieve ontwikkelingen. Het argument dat religie en morele waarden geen deel uitmaken van ontwikkelde samenlevingen is een misvatting aangezien ook in veel ontwikkelde landen mensen hun religie in hoge mate zijn toegewijd.

Ondanks de meer dan 200 jaar oude wereldwijde erosie van religieuze waarden, wenden mensen zich opnieuw tot de religie. In veel ontwikkelde landen hebben leiders affiniteit met religieuze waarden die niet altijd wordt gedeeld door grote groepen van de bevolking zelf. Hoewel deze landen seculier zijn wordt religie in het algemeen niet beheerst of misbruikt voor eigen doeleinden. Daarnaast kan religie indirect invloed hebben op de binnenlandse en buitenlandse politiek.

Zelfs westerse historici menen dat het christendom het belangrijkste element bij de vorming van de Westerse moderne sociale structuur is geweest. Volgens hen heeft het christendom altijd een belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen van wetten, religieuze feestdagen, publieke gebeden en vele andere aspecten van het sociale en politieke leven.

Macht is een ander zeer belangrijk aspect van het sociale leven, omdat men zonder macht geen wetten kan opleggen en geen interne en externe veiligheid kan realiseren. Macht is en mag echter nooit een doel op zich worden. Het is alleen van waarde zolang het de wet, gerechtigheid en rechtschapenheid dient.

De mensheid staat nog steeds voor een reeds lang bestaand probleem: wat moet er gebeuren wanneer het individualisme alle waarden overheerst, racisme universele waarden overschaduwd en internationale geschillen door macht worden beslist? Wanneer problemen alleen met zuiver macht worden benaderd, kunnen we niet van rationaliteit en rechtvaardigheid spreken. Macht is een potentiële kracht, die, wanneer wijs gebruikt, bepaalde problemen op kan lossen. Wanneer macht door emoties wordt aangedreven, wordt het een schadelijk instrument. Wat Alexander de Grote deed duizelen, de begaafdheid van Napoleon vernietigde en Hitler in een monster veranderde, was de waanzin om rechtvaardigheid door macht te vervangen. Het ziet ernaar uit dat onze huidige problemen zullen voortduren, totdat de machtigen besluiten zich tot rechtvaardigheid te keren en de mensen rechtvaardig recht zullen spreken, terwijl ze boven hun dagelijkse beslommeringen uitstijgen.

Read more:
Anderen over Fethullah Gülen

Dries van Agt, voormalig minister-president van Nederland: “De ideeën van Fethullah Gülen zijn zeer belangrijk voor de Westerse wereld. Hij...

Close